Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Záznam o chodu obecního úřadu

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Záznam o chodu obecního úřadu

V předchozí kapitole byla popsána rekonstrukce budovy obecního úřadu. Nyní několik doplňujících poznámek. Pro administrativu jsou vyčleněny 3 úřadovny. V jedné má pracovnu starosta obce, vedlejší místnost je určena pro 2 pracovníky, kteří vedou provozní agendu. Jsou to František Mareš, magistr-absolvent pedagogické fakulty, který zabezpečuje chod počítačů-komputerů. Vykonává ale i řadu jiných technických prací, je to skutečný operativní pobočník starosty obce. Dříve tuto pracovní náplň zastával tzv. tajemník obce. Účetní agendu vede od září roku 1997 zdejší obyvatelka Jana Medová. Největší místností v přízemí je bývalá "zasedačka" a ta je nyní vyčleněna pro stavební agendu. Zároveň je zde rozmnožovací technika a zařízení místního rozhlasu. Zadní část přízemí je vyčleněna pro místní knihovnu, v níž působí jako knihovnice Blanka Drtinová, občas zastupovaná svým manželem. V přízemí se nachází ještě lékařská vyšetřovna s čekárnou a místnost sociálního vybavení. Místnosti v poschodí jsme si popsali v předchozí kapitole. Určitou prostorovou kapacitu či skladovou rezervu představuje suterén, který se postupně stavebně asanuje svépomocí technické čety. V suterénu je též umístěno vybavení pro plynové vytápění celé budovy, které je automatizováno programovatelně.

Pracovníci technické čety, což již po několik roků jsou nevojáci, kteří místo prezenční vojenské služby vykonávají tzv. civilní službu, pracují pod velením zdatného důchodce Jaroslava Rataje. Během zimních měsíců bývá technická služba v počtu 2 mužů, ale v létě je stav vyšší o jednoho až dva muže. Pro technické účely má obec traktor, vozové valníky, radlici na odklízení sněhu a další různé strojní a technické vybavení. V současné době vykonávají civilní službu místní mladí občané Daniel Kalkuš a Michal Novák. Z pracovnic mateřské školy vyplácí finančně obecní úřad 3 pracovníky. Jsou to hospodářka a uklizečka Antonie Hrdličková, pomocná kuchařka paní Hřebejková a domovník-správce budovy Milan Vlček, který v budově bydlí, chodí do zaměstnání a pro obec pracuje smluvně. Na výplatní listině se již po řadu let objevuje jméno Adély Procházkové, která je domovnicí v kulturním domě, kde rovněž bydlí. Obecní úřad ještě zaměstnává a finančně honoruje knihovnici, kronikáře a samozřejmě starostu obce a jeho zástupce. Finančně jsou rovněž honorováni zastupitelé obce, kteří vykonávají funkci vedoucích komisí. Stanovenou odměnu také dostávají pracovníci civilní služby.

V roce 1997 pobíralo mzdu z rozpočtu obce 21 osob + 2 příslušníci civilní služby. Měsíčně uvolňuje obecní úřad na mzdy kolem 72 tisíc korun, což ročně činilo 834.500 Kč. Celkový objem hrubých mezd činil 864.411 korun českých.