Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1997 - Popis letošních staveb v obci - rok 1997

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1997

Popis letošních staveb v obci - rok 1997

  1. Rekonstrukce budovy obecního úřadu čp. 212
  2. Obnova místních komunikací - l. etapa (horní část obce)
  3. Plynofikace mateřské školy a úprava části kotelny v MŠ
  4. Plynofikace Kulturního domu
  5. Stavební úpravy hasičárny (bývalá Požární zbrojnice)

V časném jaru započaly stavební práce na celkové rekonstrukci budovy obecního úřadu v Husově ulici čp. 212. Práce prováděla firma Norema, v níž je jedním z vlastníků včelenský podnikatel Jan Houska. Nejrozsáhlejším stavebním zásahem byla půdní vestavba, která spočívala v účelovém využití celého půdního prostoru. S iniciativou této půdní vestavby přišel zástupce starosty Karel Šandera. Nejdříve se provedlo nové pokrytí střechy taškovou krytinou. Poté se zpevňovala nosnost stropů traverzami. Poté se již mohly provádět všechny další práce uvnitř budovy. Bylo to izolační zateplení střechy, stavba příček a stěn jednotlivých místností ze sádrokartonových desek. Následovaly práce instalační: plyn, voda, elektřina. Osvětlení je vyřešeno řadou střešních oken po obou stranách. Pro výstup z přízemí do půdní vestavby bylo postaveno dřevěné schodiště. Půdní vestavbou byla vytvořena velká zasedací místnost pro schůzovní činnost. Na zasedací místnost navazuje kuchyňka a šatna. Na opačném konci budovy byla vybudována menší zasedací místnost určená pro činnost komisí. Z dvou dalších menších místností je jedna určena pro archiv a druhá jako pracovna a letopisecký archiv kronikáře. Dále jsou zde dva splachovací klozety a malý sklad. V rámci této stavební rekonstrukce byla celá budova plynofikována, vybílena a byla provedena úprava fasády včetně venkovních nátěrů. Na západním boku budovy byla přistavěna nová garáž. Všechny práce vnitřní i úpravy okolí byly zakončeny během srpna. Malování všech místností a řadu dalších vnitřních úprav si prováděli sami zaměstnanci obecního úřadu v čele se svým starostou Pavlem Rožboudem. Veškeré náklady této rekonstrukce si vyžádaly téměř 2 miliony korun.

Plynofikace kotelny Kulturního domu, která byla letos provedena, stála 359 tisíc korun. Otop budovy plynem je energeticky výhodnější než dřívější způsob vytápění kotem na tuhá paliva. Velká stavební úprava Kulturního domu je však teprve záležitostí budoucnosti, ale bude nutná.

Rovněž plynofikace mateřské školy proběhla bez problémů. I v této budově školy bude nutné v příštích letech pokračovat v rekonstrukčních vnitřních pracích.

Nejnáročnější investiční stavbou letošního roku byla tzv. 1. etapa obnovy místních komunikací. Začalo se s ní v nejhořejší části obce, na pasece, jak říkají této části obce starousedlíci. Stavba měla být zahájena v dubnu, ale opozdila se o měsíc. Byla rozplánována na dobu 6 měsíců. Rekonstrukce se týkala těchto ulic: Jiráskova, Lesní, U Stadionu a na ně navazující části ulic příčných - Rybákova, Tyršova a Husova do úrovně ulice Jiráskovy. Zcela nově se postavilo prodloužení ulice U Stadionu, úsek pod navou plochou veřejného hřiště. Celková délka rekonstruovaných ulic činí 1,2 km. Práce prováděla firma KA-Building České Budějovice. Začalo se 2. května. Občané byli upozorněni včas na všechny problémy spojené s touto stavbou. Objevily se těžké stavební stroje a s nimi značný stavební ruch od rána do pozdních odpoledních hodin. Pracovalo se souběžně na několika místech. Těžké nákladní vozy odvážely odkopaný povrchový materiál. Ten obsahoval hodně kameniva, a proto po dohodě s Lesní správou byl odvážen na úpravu lesních cest. Počty dělníků včetně řidičů se pohybovaly kolem 10 až 15 osob. Stavbu řídil mistr, který měl postavenou maringotku u lesa vedle hřiště metané. Zároveň s úpravou vozovek se prováděla kontrola kanalizace a stavba nových vpustí. Prostupnost kanalizace a napojování domovních přípojek se dá dnes zjišťovat zcela novou, moderní technikou, jejíž činnost jsem měl možnost shlédnout. Do kanalizačního potrubí se umístí úzký podlouhlý vozík, který je opatřen světlometem a kamerou. Toto zařízení se pohybuje na pásech jako malý tank a snímá obraz stavu potrubí na televizní obrazovku. Registruje rovněž všechny potřebné technické údaje. Celý provoz tohoto zařízení obsluhuje jeden pracovník ze skříňového nákladního auta. Nejčastější závady se vyskytovaly v místech napojování domovních kanalizačních přípojek, ale celkově byl v horní části obce stav kanalizace v poměrně dobrém stavu. Kromě prací na kanalizaci se musela na některých místech provádět menší přeložka elektrických kabelů. Současně se prováděla nově pokládka kabelů telefonní sítě, revize a opravy uzávěrů vodovodu. Všechny tyto souběžné práce byly náročné na koordinaci, která občas vázla, ale nakonec vše dobře dopadlo, byť někdy s aktuálními improvizacemi. Zjištěná realita dříve položených technických sítí často nebyla ve shodě s vyhotovenými plány. A v tomto velikém stavebním ruchu museli žít zde bydlící občané. Ne každý "nervově" obstál, docházelo k různým rozčilováním. Ti občané, kteří měli více pochopení pro budované složité dílo sdíleli obtíže stavby v klidu. Jiní se rozčilovali, protože docházelo k mnohým kolizím. Různá poničení inženýrských sítí byla dosti častá. Překopnutí plynového vedení, přeseknutí elektrické přípojky, porušení kanalizační přípojky. Byl jsem vícekrát svědkem, jak se opakovaně hledalo uložení podzemních sítí, přípojek atd. Občané měli možnost pozorovat pracovní tempo i kvalitu práce dělníků při různých činnostech. Hodně totiž záleželo na různých dílčích ručních pracích dělníků při finálních úpravách. Kvalitně se pracovalo, když byl v úseku přítomen mistr. Tehdy se odváděla kvalitní práce. Mezi ponocnými dělníky byly cizinci. Ukrajinci, Jugoslávci, ale i občané romské národnosti. Všichni tito cizí dělníci pracovali poctivěji než našinci. Pracovní morálka cizích dělníků je lepší než Čechů. Přejděme k dalším poznatkům, které jsem zjišťoval nejen já, ale které mi sdělovali někteří místní obyvatelé schopní posuzovat technickou kvalitu díla. Stavební dozor, za který draze obec platí, plní svou funkci dosti formálně. Nepostihne technické nedostatky, neboť tyto jsou zakryty již zemí. Jedině svědomitý mistr, ale i svědomitý dělník může zabránit technickým chybám, ale stavebnímu dozoru tyto unikají. Sám z vlastní zkušenosti jsem poznal, jak mi firma provádějící podzemní pokládku telefonního kabelu opravila prokopnutou kanalizační domovní přípojku. Přes kameninovou rouru položili cihlu. Jedním z velkých problémů této stavby byla nivelizace konečné povrchové úrovně vozovek. Jedná se v tomto případě o navazování povrchu vozovky na vjezdy do parcela na vchody pro pěší. Problémy vznikají proto, že některé z domů jsou "utopeny" pod terénem, jiné jsou naopak situovány výše. Jak nyní upravovat tato napojení, aby byl spokojen majitel nemovitosti a zároveň aby byly dodrženy a splněny technické parametry plánu. Vstřícný majitel se domlouval s mistrem stavby a ten dle možností vyhověl. Ne však každý majitel se pokusil s mistrem domluvit na nivelizační úpravě. A docházelo ke stížnostem. Dle možností mistr i dodatečně předělával výši obrubníků či prováděl jiné úpravy. Jindy se musela stížnost řešit svoláním komise a provést místní šetření. Stejně se nedalo nic moc upravovat, šlo o centimetrové nivelizační posuny. Musím se ještě zmínit o místním šetření, které se provádělo na základě stížnosti několika málo občanů bydlících v sousedství s nově budovanou částí silnice U stadionu. Byli to občané jednající ve jménu "spolku" (viz str. 118 této pamětní knihy). Opět přišli s další stížností, tentokráte z důvodů znečišťování životního prostředí, ale i z důvodů dalších. Dokonce se domnívali, že prý se tento úsek silnice (pod novou plochou pomocného hřiště) staví bez řádného povolení. Je samozřejmé, že žádná stavba tohoto rozsahu se dnes nemůže stavět bez povolení, jak se z neinformovanosti stěžovatelé domnívali. Komise musela vyšetřovat také, zda na zmíněné nové ploše hřiště vznikla nedovolená divoká skládka. Skutečně tak určitý odpad byl uložen do čerstvé jámy. Mistr tuto nedovolenou činnost nemohl uhlídat a zaručil odstranění tohoto odpadu. Ale všechno má svůj konec, tak i tato stav. ba skončila a ještě 14 dní před stanoveným, plánovaným termínem. Při kolaudaci nebyly shledány téměř žádné závady. Stavební úpravy bývalé zbrojnice požární ochrany neboli hasičárny prováděli pracovníci technické čety obecního úřadu. Místo zbrojnice bude místnost sloužit jako klubovna pro spolkovou činnost, případně též pro jiné účely obecního úřadu. Objekt totiž nyní patří do majetku obce.