Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Výstavba komunální

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Výstavba komunální

Letošního roku neprobíhaly v obci během prvního pololetí žádné nové investiční stavby. Zajišťovala se projektová připravenost na 2. etapu rekonstrukce místních komunikací. Tuto práci provádí firma Uniprojekta, v níž je zastoupen místní podnikatel ing. Pučegl. Tato projektovaná výstavba bude zahájena až v roce příštím.

V druhé polovině roku byla zahájena série menších, ale neméně důležitých prací. Především se postupně doplňuje síť veřejného osvětlení. Provádí to firma J. Kouby, která má již po několik let na starosti udržovací servis našeho veřejného osvětlení. Nově bylo letos zavedeno veřejné osvětlení do odloučené části obce U Čtyř chalup, do ulice Na vyhlídce, části ulice Sokolovského a do dolního konce ulice 5. května pod tratí. V souvislosti se stavbou nových domů se položilo nové sběrné kanalizační potrubí v ulici Luční, která je rovněž zcela nově se tvořící ulicí. Na podzim začaly rekonstrukční práce na hlavním výtlačném řadu vodovodu v ulici Sokolovská. Současně se provádí revize stavu kanalizace a provádějí se nutné opravy. V ulici generála Sokolovského byla jak kanalizace tak i vodovodní řad ve značném havarijním stavu. Příčinou tohoto havarijního stavu byla nekvalitně odvedená práce v době socialismu. Plnil se tehdy překotně plán prací na úkor technické odbornosti. Nelze svalovat vinu na, brigádnickou práci občanů, dobrovolníků. Příčin nekvalitně odvedené práce bylo více. Rozhodujícím nedostatkem byl nedostatečný či někdy vůbec žádný technický dozor. A také se šetřilo na materiálu. Odborně založené kanalizační potrubí přečká bez závad staletí a my jsme museli provádět generální opravy některých částí kanalizace již po 20 letech. Totéž platí pro vodovod. Kolikrát se musely již rozkopávat ulice kvůli poruchám na uzávěrech a přípojkách vodovodní sítě. Příčinou byl nekvalitní materiál, ale i málo kvalitní technologie odvedené práce. V této souvislosti se zmíním o problematice používání nových plastických hmot ve stavebnictví. Běžně se dnes nahrazuje beton či kamenina chemickým plastem. Nevíme však, zda plastické potrubí vydrží pod zemí staletí. Nejde jen o kanalizační síť z plastického potrubí. I rozvody plynu a vody se dnes dělají z plastů. Až budoucnost nám ukáže, zda chemické umělé hmoty, vytvořené člověkem, budou tak kvalitní jako jsou přírodní materiály silikátového typu.

V zimních měsících se pokládal nový výtlačný řad vodovodu po východní straně hlavní silnice od Jiráskovy ulice nahoru směrem Na hraničky.

Poslední etapa nového výtlačného řadu bude položena v roce příštím se zárukou, že vydrží přes 50 let. Jak se bude plast chovat po padesáti letech ještě nebylo praxí ověřeno.