Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Obecní finance a majetek

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Obecní finance a majetek

Na základě provedené inventarizace k 31.12.1998 bylo provedeno ohodnocení majetku obce. Do kronikářského zápisu jsou zanesena zaokrouhlená čísla převzatá ze schváleného úředního obecního dokumentu:

 budovy                    9 milionů a 761 tisíc Kč
 ostatní stavby /komunikace,
 veřejné osvětlení, kanalizační sběrač, atd./ 37 milionů
 pozemky /lesní, zastavěné, zahrady aj./    6 milionů a 766 tisíc Kč
 ostatní hmotný investič. majetek             286 tisíc Kč
 nehmotný investiční majetek                782 tisíc Kč
 drobný hmotný investiční majetek       1 milion
 finanční investice /akcie/          1 milion a 840 tisíc Kč
 materiálové zásoby                     21 tisíc Kč
 finanční prostředky na bankovních účtech   1 milion a 100 tisíc Kč
 Součet                    58.556.000,- Kč 

Výsledky hospodaření za rok 1998: Do kroniky jsou přebrána zaokrouhlená čísla z úředních dokladů s některými výkladnými poznámkami.

Příjmy: Rozpočet obce na rok 1998 počítal s příjmy ve výši 8 milionů a 85 tisíc korun a se zapojením finančních zdrojů z roku 1997 ve výši 1 milion a 333 tisíc korun českých.

Během roku schválilo zastupitelstvo dvě rozpočtové změny. Změny se musí provádět proto, aby se reagovalo na aktuální stav měnící se ekonomické situace.

K 31.12.1998 bylo dosaženo po tzv. konsolidaci celkových příjmů ve výši 12 milionů a 338 tisíc Kč. Reálné příjmy byly navýšeny o něco v položce daní a obecních poplatků. Podstatněji se zvýšily příjmy v položce dotace. Rozpočet po úpravách počítal s příjmem vyšším o 92 tisíc, ale skutečnost byla 2 miliony a 600 tisíc. Tohoto zvýšení bylo dosaženo jak uvedeno výše v položce nárokových investičních dotacích i v položce nedaňových a kapitálových příjmech. Koho by zajímaly podrobnosti rozpočtu, jsou k nahlédnutí u zastupitelů či na obecním úřadě.

Výdaje: Původní rozpočet předpokládal výdaje ve výši 9.418.000 Kč. Skutečnost byla 12.558.650 Kč. Tohoto navýšení výdajů si mohla obec dovolit po tzv. konsolidační úpravě svého rozpočtu.

Z výše uvedených čísel a doprovodných poznámek je patrno, jak složité je plánování obecního rozpočtu. Obec hospodařila dobře, neboť stav finančních prostředků činil k 31.12.1998 1.112.446 Kč.