Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Oslavy 75. výročí založení zdejšího sportovního klubu SK Včelná

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Oslavy 75. výročí založení zdejšího sportovního klubu SK Včelná

Oslavy probíhaly na přelomu července a srpna tohoto roku. Dne 31.7.1998 se konala večer slavnostní schůze klubu v sále kulturního domu spojená s předáním ocenění nejstarším a zasloužilým členům. Hlavní projev přednesl současný předseda klubu dr. František Vavroch. Následující den, 1 srpna, se konaly tradiční sportovní akce v areálu SK. Byly to závody v přespolních bězích - 40. ročník o pohár Okresního úřadu České Budějovice - závod pro kategorii mužů, 28. ročník o pohár Obecního úřadu Včelná v kategorii veteránů a vložené závody v běhu žen a mládeže. Oddíl metané pořádal jako každoročně turnaj v metané na asfaltu s mezinárodní účastí. Na nově zrekonstruovaném fotbalovém hřišti proběhl zápas v kopané - Memoriál Jana Housky. Diváci shlédli též utkání bývalých hráčů SK jako exhibici veteránů. Večer byl zakončen taneční zábavou v KD, vyhlášením vítězů a slavnostním předáním cen.

V kronikářském archivu zůstane uložen jako doklad slavnostní projev předsedy klubu, jehož obsahem je historická rekapitulace vývoje sportovního klubu. Z této zprávy vyjímáme několik informací. Místní sportovní klub prošel za tři čtvrti století své existence obdobími růstu, ale též dobou stagnací a zániku některých odborů sportovní činnosti. Po celou dobu trvání SK nikdy nepřerušil svou činnost oddíl kopané, kterou začala veškerá činnost klubu. Bylo vzpomenuto zakladatele anglické kopané ve Včelné, kterým byl legendární Josef Jiřička, který ve stáří, v důchodovém věku, byl místním kronikářem. Nyní bych chtěl uvést jednu informaci k datumu založení sportovního klubu SK Včelná. Oslavy založení SK Včelná se po roce 1945 vždy vztahovaly k roku 1923. Nalezl jsem však v archivních dokladech SK dopis od Jana Housky st. (dopis není datován) v němž je napsáno: "… SK Včelná založena roku 1921 studentem Josefem Jiřičkou". Tato informace byla zřejmě též podkladem pro kronikáře Františka Vavrušku, který v publikaci z roku 1988, vydanou MNV Včelná, píše na str. 3: " na Včelné byl založen sportovní klub v roce 1921 studentem J. Jiřičkou." Zmíněná publikace má název Vývoj socialistické tělovýchovy ve Včelné (samostatná brožura). Za historicky autentický doklad pokládám dopis Jana Housky st., který jsem na vlastní oči viděl a přečetl. Rok 1921 je rokem založení místního SK a rok 1923 byl asi rokem registrace oddílu kopané k zahájení účasti v mezioddílových soutěžích fotbalové župy okresu budějovického. Jak tomu skutečně bylo, to přenecháme těm, kteří budou jednou zpracovávat historii sportovního klubu Včelná. Při této příležitosti uvedu jméno iniciátora a realizátora stavby budov zdejšího stadionu. Byl to František Žák. Je to historie stará více jak 40 let. Ve slavnostním projevu, o němž se zmiňujeme výše, bylo vzpomenuto hokejového oddílu, jehož činnost dlouho netrvala, ale stále na ni ještě někteří zdejší činovníci vzpomínají. Rovněž tak na činnost lyžařskou a lehkoatletickou. V 70. a 80. letech začala ve Včelné činnost oddílu metané a v 90. letech vznikl oddíl hokejbalu. V tomto období založil Z. Mikšovský oddíl "sport pro všechny", který je cenný tím, že podchycuje mládež. Zcela zanikla ve Včelné činnost "sokolnická". Sokolská cvičení mužů a žen má starší tradici ve Včelné než pěstování fotbalu. Se sokolskou činností začali včelňáci v Poříčí ještě za Rakouské monarchie. Nenalezl jsem žádných archivních dokladů o sokolské činnosti včelňáků z doby 1. republiky ČSR, ale ústního podání jsem se dozvěděl, že se po celá léta chodilo cvičit do poříčské sokolovny. V období socialismu, po druhé světové válce, se v duchu sokolských cvičení pořádaly tzv. spartakiády. V té době převažovaly ve cvičeních ženy nad muži.

Začátek 90. let nebyl celkově příznivý pro rozvoj SK Včelná. Nebylo dosti finančních prostředků na nutné rekonstrukční práce. Vyvstala potřeba provést generální opravu povrchu fotbalového hřiště a též opravy a úpravy budov stadionu. S rekonstrukcí hřiště se započalo až v roce 1994. Vznikla řada problémů, o nichž je psáno v této Pamětní knize. Po třech sezónách klidu na fotbalovém hřišti se dostavil úspěch, rekonstrukce plochy fotbalového hřiště se zdařila. Hřiště bylo zkvalitněno a může se od podzimu 1998 používat k svému účelu. Do budovy stadionu byl zaveden plyn, byla opravena tělocvična a další místnosti pro sportovce. Zbývá ještě dokončit úpravy na novém pomocném hřišti, které má sloužit též jako cvičební plocha pro veřejnost.

Závěr tohoto století je ve znamení dobrých vyhlídek na rozvoj sportování ve Včelné. Jen více aktivních sportovních činovníků by bylo zapotřebí, aby se sportovní činnost mohla zkvalitňovat.