Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Volby do obecního zastupitelstva

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Volby do obecního zastupitelstva

Komunální volby proběhly v řádném volebním termínu, po uplynutí 4 let činnosti minulého zastupitelstva. Termín voleb byl stanoven na 13. a 14. listopadu 1998. Jsou to již třetí volby po "sametové" revoluci či státním listopadovém převratu roku 1998. V naší obci měli voliči možnost vybrat a volit 9 zastupitelů ze tří politických subjektů. Uvedeme si jména kandidátů podle jejich pořadí na hlasovacích lístcích:

ODS /Občanská demokratická strana/: 1. V. Marhoun (56 let), 2. B. Černý (53 let), 3. Z. Mikšovský (53 let), 4. A. Žondecký (37 let), 5. K. Koktavý (27), 6. Ing. Mandžuková (39), 7. Z. Meluš (44), 8. M. Babor (56), 9. J. Pakosta (56). KSČM /Komunistická strana Čech a Moravy/: 1. M. Nováček (61), J. Hanetšleger (54), 3. J. Holubová (48), 4. V. Pinter (62), 5. B. Koudelka (65), 6. S. Policar (52), 7. J. Loberšíner (64), B. J. Schneider (41), 9. F. Kalamár (56).

SNKV /Sdružení nezávislých kandidátů Včelná/: 1. P. Rožboud (51), 2. Mgr. V. Braumová (60), 3. P. Průša (44), 4. J. Petrová( 54), 5. Dr. F. Vavroch (46), 6. Z. Petr (38), 7. K. Šandera (56), 8. N. Háková (45), 9. B. Dejdar (44).

Volební systém je založen na základě tzv. poměrného principu, který umožňuje, aby mohli být zvoleni za určitých podmínek kandidáti ze všech ucházejících se subjektů. Přidělení mandátů se provede výpočetní technikou velmi rychle. Ve Včelné bylo zapsáno 1.100 voličů. Voleb se zúčastnilo 685 osob, což představuje 62,2 procenta. Celkem bylo odevzdáno 5.740 platných hlasů. Nejvíce hlasů získalo Sdružení nezávislých, pro něž bylo odevzdáno 3.397 hlasů, které zajišťují přidělení 5 mandátů. Dále se umístili kandidáti za ODS s počtem 1.586 hlasů a ziskem 3 mandátů. Pro stranu komunistickou bylo odevzdáno 757 hlasů, za které komunisté získali 1 mandát. Obdržel jej ale kandidát bezpartijní, nikoliv člen KSČM. Přesně se opakovala situace z minulého volebního období. Uveďme si nyní výsledky voleb jmenovitě:

	SNKV
	1. Pavel Rožboud    511 hlasů
	2. František Vavroch  411  "
	3. Jana Petrová    402  "
	4. Vlasta Braumová   389  "
	5. Petr Průša     367  "

	ODS
	1. Alexandr Žondecký  236  "
	2. Bohumil Černý    214  "
	3. Jarmila Mandžuková 195  "

	KSČM
	l. Josef Hanetšleger  120  "

Výše uvedený seznam 9 zastupitelů patří nově zvolenému zastupitelstvu obce pro další čtyřleté období.

Abychom si udělali představu, jak se projevuje poměrný princip na přidělení mandátů, uvedeme si počty hlasů, které obdrželi kandidáti, kteří nebyli zvoleni.

SNKV: Z. Petr /384 hlasů/, K. Šandera /303/, N. Háková /314/, M. Dejdar /316/.

ODS: V. Marhoun /158 hlasů/, Z. Mikšovský /190/, Koktavý /150/, Meluš /139/, Babor /117 hlasů/, Pakosta/187/.

KSČM: Holubová /85/, Pinter /91/;Koudelka /72/, Policar /63/, Nováček /92/, Loberšíner /84/, Schneider /63/, Kalamár /87/.

Volby proběhly po formální stránce bez závad v důstojně upra-veném a vyzdobeném prostředí Kulturního donu. Rozdělení mandátů přesně odpovídalo volbám předchozího volebního období. Tehdy byl též poměr mandátů 5:3:1 pro SNKV:ODS:KSČM. Potvrdilo se, že v obci zavládla politická stabilita. Občané si nežádají změnu ve složení obecního zastupitelstva.

Krátce po oznámení volebních výsledků nastal nečekaný rozruch. Roznesla se zpráva, že 2 nově zvolení zastupitelé za stranu ODS odstoupili, vzdali se svého mandátu. Byli to Alexandr Žondecký a Bohumil Černý. Na obecním úřadě vznikla na základě těchto, prozatím ústních zpráv, určitá nejistota, zda nedojde k vyvolání nových voleb, protože se mluvilo o tom, že chtělo odstoupit více zvolených kandidátů ODS. Starosta obce se musel preventivně připravit na řešení případné povolební krize v obci. Proto bylo jednáno s okresním úřadem. Situace byla netypická a zvláštní tím, že k rezignaci zastupitelů došlo ještě před konáním ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva. Dosud úřadující starosta obce požádal proto o metodickou radu ministerstva vnitra. Dne 20. listopadu došla na obecní úřad faxem zpráva z Prahy od ředitele odboru pro místní správu. Stanovisko MV je zpracováno do 13 výkladových bodů, z kterých vyplývají varianty řešení případné povolební krize. V této situaci se musí použít nejen zákona o volbách č. 152/1994 Sb., ale i zákona o obcích č. 367/1990 Sb. Na obecní úřad ve Včelné nedošla zatím žádná písemná rezignace A. Žondeckého a B. Černého. ODS totiž oznámila tuto skutečnost předsedovi volební komise, což byl ale postup právně neúčinný. Rezignace musí být předána radě obce nebo starostovi. Dosavadní úřadující starosta, P. Rožboud, obdržel písemnou rezignaci dvou nově zvolených zastupitelů z ODS až těsně před ustavující schůzí nového zastupitelského orgánu obce, která byla svolána na den 23. listopadu 1998. Teprve na základě tohoto postupu mohli být na schůzi přizváni zvolení náhradníci z ODS, Zdeněk Mikšovský a Václav Marhoun. Následoval slib nových zastupitelů a volba starosty a zástupce starosty. Starostou byl jednomyslně zvolen opět Pavel Rožboud. Do funkce zástupce starosty byla zvolena ing. Jarmila Mandžuková.

Obecní úřad vydal dne 27. listopadu informativní leták, v němž byl zveřejněn text rezignovavších zastupitelů ODS, A. Žondeckého a B. Černého. Zdůvodnění odstoupení obou zastupitelů je doslovně stejné a zní: "Po zhodnocení mně nové životní situace jsem dospěl k názoru, že bych se z osobních důvodů nemohl plně věnovat práci obecního zastupitele". Starosta obce, P. Rožboud, komentoval rezignaci A. Žondeckého a B. Černého větou: "za jednání dvou našich zastupitelů se všem voličům omlouvám". Spíše než omluvu pana starosty bylo na místě očekávat nějaké vysvětlení ze strany ODS. Omluva to v žádném případě být nemusela. Ale ODS voličům - občanům - nic nesdělila. Lidé mluvili a ODS mlčela, alespoň před veřejností. Zaznamenávám hlas lidu: … " ODS mlčela a tím se ve Včelné umlčela."

Součástí komunálních voleb byly doplňovací volby do senátu Parlamentu České republiky. Tyto doplňovací volby proběhly ve dvou kolech. První kolo se konalo 13. a 14. 11. 1998 a druhé za týden, 20. a 21. 11. 1998. Ve Včelné ze 1. 100 zapsaných voličů bylo v prvním kole odevzdáno 610 obálek a z nich bylo 465 platných hlasů. Jmenovité výsledky 1. kola jsou tyto:

	ČSSD   K. Vachta   96 hlasů
	ODA    Z. Troub   40  "
	KSČM   V. Koršala  52  "
	bezpart. Z. Štěpán   69  "
	ODS    M. Dvořák  208  "

Ve druhém kole se rozhodovalo mezi kandidátem ODS a ČSSD. Ve Včelné přišlo volit jen 238 občanů. Počet platných hlasů byl 236. M. Dvořák za ODS získal 152 hlasů K. Vachta za ČSSD získal 84 hlasů