Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Výstava archivních kronikářských dokladů

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Výstava archivních kronikářských dokladů

Tato výstava se konala v čase komunálních voleb ve dnech 13. až 15. listopadu roku 1998. Autorem scénáře výstavy byl současný kronikář Ferdinand Vydra. Výstava byla uspořádána tak, aby se každý z návštěvníků mohl posadit ke stolku a v klidu si prohlížet a pročítat předložené archivní doklady. K tomu bylo využito nové zasedací místnosti v podkroví obecního úřadu. Exponáty byly uspořádány tématicky a zahrnovaly následující okruhy:

 • doklady o založení obce z konce 18. a začátku 19. století
 • katastrální plán obce z roku 1827 tzv. stabilní katastr
 • rekonstruovaný plán zástavby obce z doby kdy čítala pouhých 28 domů
 • soupis a popis hmotných památek a pamětihodných míst, památky stavební i přírodní
 • výpisy z obecní matriky a z několika sčítání obyvatel od roku 1890
 • přehled o výsledcích voleb do obecních zastupitelstev za 80 let
 • doklady o správním a politickém vývoji v obci za celé 20. století
 • různé územní plány obce a změny katastru
 • kopie 1. a 2. Pamětní knihy uložené v okresním archivu
 • další obecní kroniky i kroniky spolkové
 • fotodokumentace od doby l. republiky ČSR až po dnešek zachycující život zdejších obyvatel, spolků, sportovního klubu, budovatelskou činnost z dob socialismu, fotodoklady Sboru pro občanské záležitosti, aj.

Výstava tohoto rozsahu se mohla uskutečnit proto, že autor scénáře mohl využít archivovaných dokladů předchozích kronikářů - Josefa Klomfara, Josefa Jiřičky a Františka Vavrušky. Ferdinand Vydra, současný kronikář, přispěl k náplni výstavy 4 ročníky Pamětní knihy ze současné doby, dále řadou mapových dokladů z vývoje obce, které byly veřejnosti představeny po prvé. Dále to byly kopie a textové výtahy z obecní matriky z doby l. republiky ČSR a další demografické údaje, které -jsou uloženy v okresním archivu v Českých Budějovicích.

Výstavu shlédlo 170 návštěvníků, kteří se zapsali do prezenčního sešitu. Všichni hodnotili výstavu velmi kladně a žádali někdy její opakování. Poslední den výstavy byl určen pro školní děti z boršovské základní školy. Za tím účelem byly exponáty poněkud upraveny, aby vyhovovaly didaktickým požadavkům. Děti projevovaly především zájem o fotodokumentaci a ukázky některých starých listin. Z občanského hlediska bylo povzbuzující, že na výstavu přišli nejen občané z řad starousedlíků, ale též noví obyvatelé Včelné. Potěšitelné bylo zastoupení i mladé generace. Z nich několik jednotlivců projevilo nebývalou zvídavost o historický vývoj obce. V prezenčním sešitě cn také podpisy a zápisy tří cizích státních příslušníků, z nichž dva byli dříve občany Včelné. Jsou to Václav Nosek z U.S.A. a Ivana Marie Weger, rozená Vavrušková, žijící v Německu. Třetím cizincem je Rakušan Bernhardt Riepl z hornorakouské obce Sandl, vzdálené od nás nedaleko, v místech kde pramení jihočeská řeka Malše. B. Riepl působí v Budějovicích na soukromé jazykové škole a mimo jiné se zajímá o národopis.

Autor scénáře výstavy měl představu předznamenat výstavu nějakou myšlenkou a vyjádřil ji v následujícím mottu:

MINULOST JE MRTVA
ALE PRAVDA HISTORIE ŽIJE
JEN POHLEDY LIDÍ NA PRAVDU JSOU RŮZNÉ

Na třech místech ve výstavní síni jsem vyvěsil výše napsané motto. Chtěl jsem zjistit, zda někoho z návštěvníků motto upoutá, zda se zamyslí nad filozofickou výzvou onoho sdělení. Nebo, zda někoho text zaujme a řekne k němu.. "ano, je to tak, každý si vykládá minulost po svém, podle své vlastní zkušenosti." Nestalo se.

Motto má také politický smysl, ale ani v tomto případě nebyla žádná odezva z publika. Je to možné tím, že naše generace si odvykla v dobách socialismu vyjadřovat své politické názory.

Lidé málo přemýšlejí nad idejemi, jsou pragmatičtí, zřejmě příliš zaujati svými současnými. osobními problémy. "Hloubavosti našich starých předků se nám nedostává".