Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1998 - Další letošní "osmičková" výročí

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1998

Další letošní "osmičková" výročí

ŽOFÍNSKÝ PRALES je nejbližším pralesem od nás, přibližně 35 km vzdušnou čárou. V letošním roce připadá 160 let od jeho založení. Nachází se v Novohradských horách blízko rakouské státní. hranice. Založil jej A. L. Buquoy, majitel novohradského panství, 28. srpna roku 1838. Nyní je uzavřen veřejnosti, protože je nutné jej chránit z ekologických důvodů. Je to mimořádně cenná přírodní rezervace. Založil jsem do archivních novinovou zprávu, v níž najde zájemce základní informace o pralese žofínském.

DĚTSKÝ DOMOV V BORŠOVĚ nacházející se v lesním parku za areálem Benziny, nyní Čepra, nedaleko včelenské čtvrti U Čtyř chalup, slaví letos trojí výročí. Budova byla postavena před 100 lety, v roce 1898, jako baronské sídlo v tzv. dračím stylu. Proto se mu také říkalo Dračí zámeček. Další pojmenování zámečku zní Husarský. To proto, že si jej nechal postavit rakouský důstojník, rytmistr Hubatka. Odtud jezdil Hubatka koňským povozem do budějovické posádky k husarskému vojsku. Důstojník vedl hýřivý život a nakonec musel zámeček prodat.

V knize F. Rady: Když se psalo CK je bývalý husar jménem Hubatka popsán jako žebrák v Budějovicích. Za první republiky ČSR byl majitelem zámečku budějovický lékař MUDr. Růžička. Vybudoval v něm pooperační rekondiční stanici. V 30. letech se dostal zámeček do vlastnictví pražského obchodního konsorcia, které si zde zřídilo ozdravovnu pro své osazenstvo. Tehdy dostal zámeček jméno Sokolov. Nepodařilo se mi dosud vypátrat, proč byl právě tímto názvem pojmenován. Za protektorátu (1939 až 1945) jej zabavili Němci a zřídili v něm ubytovnu pro německé vystěhovalce z rumunské Besarábie. Po roce 1945 byl znárodněn a komunisté v něm otevřeli v roce 1948, tedy před 50 lety, Krajskou politickou školu KSČ. Častým hostem zde býval jihočeský politik, komunista Lubomír Štrougal, který udělal velikou politickou kariéru. V 70. letech se stal předsedou federální vlády ČSSR. V roce 1953, tedy před 45 roky, politická škola byla přeložena do Českých Budějovic a objekt byl vyčleněn pro Dětský internátní domov, kterým je dodnes. Dětský domov v Boršově patří pod budějovickou školskou správu. V současnosti je to domov rodinného typu pro 20 dětí. V letech 1995/96 byla obnovena jeho fasáda a částečně byla provedena i vnitřní rekonstrukce, modernizace. Stavba vyhlíží pohledově velmi pěkně. Zanedbanější je však okolní park. Není dosti prostředků na jeho udržování.

Obec Včelná udržuje kontakt s vedením Dětského domova již řadu let. Děti z Domova jsou zvány na akce naší kulturní komise, které jsou zaměřeny pro děti. Občas můžeme vidět děti boršovského Domova na pěší vycházce, když procházejí Včelnou v doprovodu svých pečovatelek. Pedagogický sbor sestává pouze z žen.

POUTNÍ MÍSTO ŘÍMOV slavilo letos 350. leté výročí od svého založení. K tomuto výročí vyšla výpravná publikace, kterou napsal mladý budějovický archivář Daniel Kovář. Ze Včelné vždy chodili věřící na náboženské slavnosti do nedalekého Římova, proto si o tomto poutním místě připomen něco z jeho historie. První stavbou římovské křížové cesty byla Loretánská kaple z roku 1648 a právě od tohoto letopočtu se začíná datovat zdejší poutní místo. O výstavbu a rozvoj staveb k náboženským účelům se zasloužil řád jezuitský. Křížová cesta sestává z 25 zastavení u kapliček menších i větších, u bran i dalších náboženských staveb. Vzdálenost jednotlivých zastavení, určených k modlitbě poutníků, odpovídá v krocích vzdálenostem mezi posvátnými místy nacházejícími se ve Svaté zemi, v Jeruzalémě. I orientace kapliček podle světových stran má svůj vzor podle lokalit ze Svaté země. Náboženské pouti se konaly čtyřikrát ročně: 3. května - Nalezení sv. Kříže, o svátcích Svatodušních, 2. července - Navštívení Panny Marie a 14. září - Povýšení sv. Kříže.

Připomeňme si v této souvislosti několik údajů z dávné historie římovského a doudlebského kraje, z oblasti, do které přináleží též naše obec. Nejstarší zmínka o Římově je písemně doložena z roku 1395. Listina uvádí jméno vladyky z Hřimova. Též osídlení nese jméno Hřimov. Jméno Římov nalézáme až později, v době 15. století. Je to kraj středního toku řeky Malše. Historie lidského osídlení zdejší oblasti je daleko starší. V 8. a 9. století našeho letopočtu zde sídlil slovanský kmen Doudlebů. Dávno před slovanským osídlením zdejšího kraje přebýval zde lid mohylový. Byla to tzv. starší doba bronzová - stáří téměř 4 tisíce let - potom o něco mladší doba železná. Archeologické nálezy z těchto dávných časů jsou uloženy v budějovickém muzeu. My se můžeme jít podívat na mohyly, které se nacházejí poblíž turisticky značené stezky vedoucí z Boršova do Plava. Tato turistická stezka je vedena po staré trase přes okrsek včelenských Čtyř chalup a možná vedla přes zaniklou vesnici Dubí nebo Doubí. I když máme o této dávné historii listinné doklady, chybí nám dosud důkazy archeologických nálezů.