Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Římsko-katolické bohoslužby u nás

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Římsko-katolické bohoslužby u nás

Něco přes jeden rok se konají ve Včelné pravidelně jedenkráte za měsíc katolické bohoslužby. Mši svatou slouží boršovský farář P. Josef Hugo Pitel každou poslední neděli v měsíci v zasedací místnosti obecního úřadu. Zúčastňuje se něco málo přes deset věřících. Jsou to lidé staršího věku, mládež nechodí vůbec. Farnost nabídla náboženské besídky pro děti a obecní úřad dal k tom účelu klubovní místnost v bývalé hasičárně. Není ale zájem ze strany veřejnosti, akce se neujala. Není to nový jev ve Včelné, již v době první republiky zaznamenává kronikář, že v obci nastal odklon od náboženské víry.