Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1999 - Obecní znak a prapor

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1999

Obecní znak a prapor

Kronikář může ke konci své dílčí služby pro obec VČELNOU slavnostně zapsat rukou vlastní.

Obec VČELNÁ v tomto čase

při podzimu L. P. 1999 měrou tou VYSPĚLA

že z jara L. P. 2000 tímto DOSPĚLA

ke zralosti udělení obecních symbolů

ZNAKU A PRAPORU

Což jí potvrzeno A. D. 27.3.2000

pány od HERALDIKY z dolní sněmovny

PARLAMENTU ZEMĚ ČESKÉ

v hlavním městě Praze.

SIGNUM: Václav Klaus

Teď všechno musíme pro budoucí pokolení zapsat, jak se to popořádku dělo. Začalo to tak jednou při rozmluvě někdy v roce devadesátém osmém mezi starostou obce Pavlem Rožboudem a kronikářem, kterým tehdy byl Ferdinand Vydra. Těch rozmluv o věcech obecních ti dva již drahně dosti odvedli, až mnohdy unaveni jsouce, posilovati se mokem museli, aby jas mysli zbystřili. A tak došlo i na hovor o praporu a znaku naší obce, neb legislativa k tomu vybízela. Slovo dalo slovo a nic již nestojí v cestě činům.

Kronikář dal na papír hrst ideových podkladů pro výtvarné zpracování návrhu obecních symbolů. Cesta byla jednoznačná. Obecní symboly musí vycházet z poznané historie obce a dále musí zobrazovat danosti přírody, do jejíhož lůna je naše obec zasazena. Jiné možnosti nejsou. Výtvarníci byli osloveni v "kostce" takto:

Obec Včelná vznikla v lese. na svahu. při silnici. Silnice sloužila dálkové formanské dopravě. Formanská doprava znamenala spojení obce se světem. Přispěla také obyvatelům částečně k jejich obživě. Pak naši obec obkroužila koněspřežní železnice. Také ta přinesla některým obživu a informace. Lid obce žil chudobně, ale neklesal na mysli. Snad jednou bude lépe. Obec Včelná zůstává v zeleni přírody dodnes.

Podle těchto historických a přírodních daností vytvořili výtvarnici Jindřich Vydra a Alfréd Kindler první návrhy pro obecní symboly. Oba výtvarníci shodně volili barvu zelenou a modrou, jako symboly přírody, lesa a oblohy. Další barvy a náměty zpracování se již odlišovaly. Jako symbol chudoby lidu byl navržen chomout. Zároveň měl znázorňovat též koňskou dopravu v minulosti. V jiném návrhu se objevuje kontura stromu, borovice, symbol borového lesa. V jiném návrhu se objevila silnice, obec vznikla jako silniční ves. Silnice tvořila osu obce, vedla ve svahu a proto vznikla nejdříve úhlopříčka, poté úhlopříčný pruh listem praporu. Objevila se i chaloupka, domek osadníků při silnici a na jiném návrhovém listě i kaplička, naše historická památka od vzniku obce. Návrhy máme uloženy v našem obecním archivu. aby si je jednou v případě zájmu mohli občané prohlédnout.

V této fázi byly návrhy po prvé předloženy zastupitelstvu k posouzení a k diskusi. Protože starosta věděl, že některé obce neuspěly ve schvalovacím řízení, ježto jejich návrhy měly formální heraldické chyby, obrátil se na odborníka, abychom se těchto chyb vyvarovali. Našim poradcem a pozdějším zpracovatelem včelenských symbolů byl pan Milan Daněk, který se heraldikou zabývá odborně. Naše návrhy se upravovaly a dotvářely. Bylo to hodně vzájemných kontaktů mezi heraldikem a naším starostou obce. Poté bylo několik variant konečných návrhů vystaveno k posouzení a připomínkám včelenské veřejnosti. Žel ze strany občanů byl zájem malý. Jen několik jednotlivců si návrhy prohlédlo a připomínky nevyslavil nikdo. Proč? Občané snad byli překvapeni, snad zaskočeni, že obec podniká něco tak neobvyklého, co dříve nebylo myslitelné. Znak a prapor pro tak malou obec? Vždyť to nepotřebujeme, zaslechl jsem. Zaspali dobu, kteří takto soudili. Zůstalo tedy pouze na volených zástupcích obce, aby rozhodli sami. Základní navržené barvy a úhlopříčné rozdělení symbolu, to byla kompozice přijatelná pro všechny. Objevila se však alternativa v doplňkovém symbolu ve znaku. Místo původního chomoutu zvolit symbol podkovy. Chomout by mohl být obecenstvem vnímán nelibě. Zvítězil návrh podkovy. A pak zůstaly ještě tyto detaily: Jakou barvu má mít podkova, černou nebo žlutou? Bylo odsouhlaseno, že žlutou a protože je podkova pouze ve znaku, musí tam podle pravidel heraldiky mít podkova barvu zlatou. A konečně též původní návrh úhlopříčného pruhu nemůže mít barvu okrovou, která měla znázorňovat včelenskou zem - hlínu, ale barva musí být žlutá. Taková jsou pravidla heraldiky. Dne 20. září 1999 zastupitelé obce schválili tuto verzi obecních symbolů: