Z kroniky Včelné díl IX, r. 2000 - Sociální komise, statistika obyvatel

Kronika Včelné, díl IX., r. 2000

Sociální komise, statistika obyvatel

Včelenská sociální komise, jejíž předsedkyní je paní Jana Petrová, má bohatou činnost, jako například:

  • pravidelné návštěvy starších občanů, a to zejména při jejich životních jubileích
  • vyhledávání a návštěvy osamocených starších občanů, kteří potřebují pomoc při zabezpečování běžných potřeb
  • pravidelné návštěvy našich spoluobčanů, kteří jsou umístěni v pečovatelských domovech nebo v domovech důchodců
  • spolupráce s Referátem sociálních věcí okresního úřadu při řešení konkrétních případů sociální potřebnosti
  • organizování setkání starších občanů s představiteli obce
  • pravidelné vítání občánků ve spolupráci se starostou obce, panem Rožboudem

Podívejme se nyní na to, jak vypadá naše vesnice okem statistickým. Počet narozených dětí v obci Včelná za poslední roky je následující: 1995 - 14 dětí, 1996 - 15 dětí, 1997 - 13 dětí, 1998 - 8 dětí, 1999 - 10 dětí. Počet obyvatel k 31. prosinci 1999 byl 1.467. Z tohoto počtu je 247 osob starších šedesáti let (102 mužů, 145 žen).

V posledních letech narůstá potřeba umísťování starších občanů v domovech s pečovatelskou službou a v domovech důchodců, a proto je obtížné takové umístění zabezpečit. Přesto se daří skutečně naléhavé případy ve spolupráci s Referátem sociálních věcí okresního úřadu řešit. Z obce Včelná v těchto domovech žije dvanáct našich spoluobčanů. I když úroveň vybavení a služeb v pečovatelských domech i domovech důchodců je v současnosti na vysoké úrovni, většina těchto lidí vděčí za každou návštěvu z obce, která jim pomáhá překonávat hluboké odloučení. Ani ten nejmodernější ústav ale nemůže nahradit domov. Proto si poděkování zaslouží všichni, kteří pomáhají osamělým starším spoluobčanům, byť jen dobrým slovem.