Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Přívalové deště očima obecního úřadu

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Přívalové deště očima obecního úřadu (shrnutí)

Silné deště, které zasáhly jižní a západní Čechy 17. července a v době od 6. do 13. srpna 2002, způsobily i v naší obci značné škody v rodinných a řadových domcích a na majetku obce.

17. července před osmnáctou hodinou způsobila vlna přívalových dešťů ve velmi krátké době nahromadění velkého množství vody ve všech ulicích naší obce. Vodní přívaly nejvíce zasáhly ulici Družstevní, kde zaplavily sklepy a byty v řadové zástavbě a garáž i sklep domu č. 487, který stojí v nejnižším bodě naproti ulici Úzká. V těchto domcích též zasahoval Hasičský záchranný sbor z Českých Budějovic, který byl přivolán vlastníky postižených domů. Ve velmi krátkém čase bylo hlášeno zaplavování dalších sklepů a garáží zejména vpustěmi z přeplněné kanalizace. V kanceláři obecního úřadu byla ihned ustanovena stálá služba na telefonu až do opadnutí přívalových vod. Bezprostřední pochůzkou obcí byl zjišťován stav v ostatních částech Včelné, hladina rybníka v Lesní kolonii a hladina vodní nádrže pod vodojemem. Na odstraňování naplavenin v ulici Družstevní byli po opadnutí vody nasazeni pracovníci civilní služby a zaměstnanec obecního úřadu.

Další přívalové deště v noci ze 6. na 7. srpna a v dalších dnech znovu zatopily domky v Družstevní ulici, řadu sklepů a zahrad i v ostatních částech obce. Přeplněná kanalizace se stala nefunkční a voda vytvářela široké proudy ve všech ulicích. 7. srpna se v 18 hodin na obecním úřadě sešli na poradě zastupitelé obce. Na této poradě byla podána podrobná zpráva o stavu obce, předběžných škodách, stavu rybníka v Lesní kolonii a vodní nádrže u vodojemu. Bylo rozhodnuto, že pracovníci civilní služby budou provádět především čištění kanalizačních vpustí a příkopu na tř. 5. května. Ve čtvrtek, 8. srpna 2002 bylo v 7 hodin svoláno zásahové družstvo hasičů obce. Bylo provedeno poučení členů zásahového družstva vzhledem k možnému nasazení a zároveň byla provedena kontrola technického stavu vybavení. Na žádost ředitele závodu Mlýny a těstárny bratří Zátků ve Březí pomáhali hasiči ze Včelné se stříkačkou čerpat vodu ze zatopených prostor závodu, a to od 18 do 24 hodin. V sobotu, 10. srpna poskytla naše obec traktor s vlekem a řidičem, panem Ratajem, zatopeným obcím Plav a Roudné. Další nabízená pomoc z řad dobrovolníků a civilní služby nebyla požadována. V pondělí, 12. srpna obec znovu poskytla hasičskou stříkačku těstárnám ve Březí na čerpání vod ze zatopených prostor závodu.

Po celou dobu trvání dešťů byla prováděna pravidelná kontrola stavu nádrže pod vodojemem. Přesto, že přítok do nádrže byl větší než regulovaný odtok, bylo možné přívalové vody v nádrži zadržet a zabránit tak možnému přelití rybníka v Lesní kolonii do bytové zástavby. Po vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem Jihočeského kraje, panem Zahradníkem, v odpoledních hodinách dne 12. srpna 2002 začala obec plnit úkoly tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí bylo po jeho převzetí ihned zveřejněno ve vývěsních skříňkách a veřejným rozhlasem. O povinnostech byli informováni všichni členové zastupitelstva a členové předem ustanovené komise pro příjem evakuovaných. Pro případný příjem evakuovaných byl poskytnut kulturní dům a i Sportovní klub Včelná připravil vlastní tělocvičnu. V kanceláři obecního úřadu byla stálá služba i v nočních hodinách z 12. na 13. srpen k přijímání faxových zpráv z krizového štábu a k zahájení plnění dalších úkolů. Na veřejnou výzvu bylo ve večerních hodinách dne 12. srpna organizováno plnění donesených pytlů pískem, které pan Rataj odvezl obecním traktorem do Českých Budějovic. V době záplav byla též otevřena závora na účelové komunikaci ze Včelné do Roudného.

Pomoc ve formě poskytnutí obecního traktoru, pracovníků civilní služby, apod. byla nabídnuta zaplaveným obcím Roudné, Plav a Boršov nad Vltavou. Naše obec poskytla také prostory mateřské školy pro děti z Roudného, kde byla budova školky při povodních zničena. Prostory byly poskytnuty po celou dobu opravy. Obecní úřad také zorganizoval dvě sbírky. První se týkala čistících prostředků a pomůcek a byla organizována ihned v době povodní, tedy v srpnu. Druhou veřejnou sbírku pořádala obec ve dnech 3. až 30. září. Ta měla podobu finančních příspěvků a výtěžek byl určen pro postiženou obec Plav. Sbírka vynesla 91.000,- Kč, k nimž obecní zastupitelstvo přidalo z rozpočtu obce 9.000,- Kč k dorovnání částky do konečných 100.000,- Kč, které byly poukázány na povodňové konto obce Plav. Nemalý nashromážděný obnos tak ukázal, že lidé žijící v naší obci jsou velmi solidární a umějí pomoci i tehdy, kdy jsou následkem velké vody sami v nemalé nouzi.