Z kroniky Včelné díl IX, r. 2002 - Finanční škody v obci při povodních

Kronika Včelné, díl IX., r. 2002

Finanční škody v obci při povodních

Obecní zastupitelstvo na svém řádném zasedání, konaném dne 9. září 2002, přijalo zprávu o hlášení povodňových škod v obci. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku byl vypracován v souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 186/2002 Sb. a podle pokynů referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Českých Budějovicích.

Ohledně celkového přehledu byly uvedeny odhady nákladů fyzických osob nepodnikajících, na nemovitém i movitém majetku v souhrnné částce 1,3 milionu Kč, podnikatelských subjektů 0,92 milionu Kč a na majetku obce 2,23 milionu Kč, z toho 0,1 milionu Kč na nezpevněných komunikacích, 1,2 milionu Kč na kanalizační stoce ústící do řeky Vltavy a ostatních kanalizačních řadech a 0,93 milionu Kč na ostatních vodotečích a rybníce. Celková škoda tedy činí 4,45 milionu Kč.

Tyto přehledy byly vypracovány podle jednotlivých hlášení osobou pověřenou krajským úřadem. Na úhradu nákladů spojených s vybudováním nové kmenové stoky hlavního kanalizačního sběrače podávala obec žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí České republiky. Zastupitelstvo obce zároveň svým usnesením uložilo starostovi obce zahájit práce na zadání změny územního plánu s důrazem na řešení vodohospodářských - záplavových poměrů.