Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Stavby a územní plán

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Stavby a územní plán

Jednou ze stavebních činností byla III. etapa obnovy komunikací. Ke konečnému předání a převzetí této stavby došlo teprve 19. ledna 2003. Z důvodů určitých nedostatků při provádění stavebních prací poskytla dodavatelská firma UNIKO České Budějovice slevu z hodnoty díla ve výši 105.000,- Kč. - V březnu byla zahájena úprava parkoviště před restaurací U Kaštanu. Úpravou došlo k vytýčení parkovacích míst pro osobní automobily a zároveň bylo provedeno vodorovné vyznačení zákazu stání v křižovatce s ulicí Nádražní. Vyznačení parkovacích míst bylo také provedeno na novém parkovišti v ulici V Sídlišti s osazením dopravní značky "Parkoviště" s dodatkovou tabulkou "2,5 t".

Velkou stavební akcí, která se však obce Včelná dotýká jen zčásti, je výstavba řadových domů v katastrálním území Boršov nad Vltavou - lokalita pod Včelnou. Tato rozsáhlá stavba přinesla a zřejmě ještě i přinese řadu omezení ve svém okolí. Investorem stavby je stavební firma Jan Trapl, se kterou jsou řešeny různé připomínky (zejména nadměrné obtěžování okolí při provádění stavebních prací). Firma Jan Trapl proto například vybudovala provizorní parkoviště pro obslužná vozidla stavby mimo komunikaci tř. 5. května a přislíbila provádění pravidelného čištění komunikace v okolí. Firma SETERM, a. s., která prováděla kabelové propojení na konci ulice Hraniční, zase uvedla dotčené pozemky do původního stavu. Přebytečná zemina, výkopek, byla odvezena. Firma dále provedla opravu stavbou poškozené kanalizace na třídě 5. května, dotčené pozemky včetně zastávky MHD uvedla do původního stavu v relativně krátké době. Povinnost odstraňování takových škod je zakotvena v rozhodnutí o povolení stavby.

Samostatnou kapitolou je mimo jiné i změna územního plánu obce. Tato změna probíhá s důrazem na řešení odtokových poměrů zejména povrchových vod. Vedle těchto problémů byly vzneseny požadavky i na změnu využití lokalit určených pro občanskou vybavenost a pro drobné podnikání. Zároveň by měla být z územního plánu vypuštěna trasa vedení komunikace ze silnice vedoucí do areálu ČEPRO pod železniční trať České Budějovice - Horní Dvořiště do katastrálního území Boršov s napojením na silnici I. třídy mezi Včelnou a Boršovem. Budování tohoto podjezdu pod železniční trať není podloženo ani výhledovou dopravní potřebností, není zahrnuto do žádného projektu či generelu dopravy v širších vztazích a není ani podloženo ekonomickými možnostmi obce. - Připravovaná trasa budoucí rychlostní komunikace České Budějovice - Horní Dvořiště je vedena mezi obcí Včelná a Roudné a napojení obce propojovací komunikací vedenou mezi obcí Včelná a Rožnovem.

První veřejné projednání územního plánu (10. února 2003) přineslo určité změny. Zastupitelstvo tak schválilo zařazení požadavku na využití dalších pozemků pro bytovou výstavbu, využití pozemků pod železniční tratí H. Dvořiště - Č. Budějovice pro smíšenou výstavbu (byty + drobné podnikání) namísto dosud pouze pro podnikání, zařazení místní komunikace na hranici k. ú. Včelná a k. ú. Č. Budějovice, která bude sloužit jak pro využití pozemků v k. ú. Č. Budějovice, tak i v k. ú. Včelná. Naproti tomu zastupitelstvo neschválilo zařazení úplného vypuštění plochy určené pro občanskou vybavenost. Tyto plochy však budou v návrhu podstatně zmenšeny.