Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IX, r. 2003 - Právo a pořádek

Kronika Včelné, díl IX., r. 2003

Právo a pořádek

V obci se hned začátkem roku znovu objevily divoce vylepované plakáty (na plotech, rozvodných skříních, sloupech veřejného osvětlení, a podobně), tentokrát s jakousi výzvou "Spojení s vesmírnými národy". Přitom je toto v rozporu s obecně závaznou vyhláškou číslo 1/2001 o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci, podle které je mimo jiné zakázáno vylepovat plakáty a oznámení na jiných plochách než k tomu určených. Obecnímu úřadu se zatím nepodařilo zjistit, kdo tyto plakáty vylepil, aby mohl zahájit řízení ke zjednání nápravy ve věci odstranění plakátů včetně případných zůstatků lepidel, to jest uvedení poškozených ploch do původního stavu.

Tradičním problémem také je volné pobíhání psů v obci. Vedení si samozřejmě váží všech ukázněných chovatelů, kterých je naštěstí v obci většina. Přesto se však najde pár těch, jejichž psi se po vsi volně pohybují. Proto vzhledem k množícím se stížnostem na takovéto případy začal obecní úřad s fotografickou evidencí volného pobíhání psů s následným postihem majitelů. Majiteli psa bude doručen snímek s upozorněním, že dle vyhlášky obce o místních poplatcích jej čeká pro následující rok vyšší poplatek ze psa, a to: při jednom zdokumentování: nezvýšeno, při dvou zdokumentováních: o 250,- Kč, při čtyřech zdokumentováních: o 500,- Kč. Doufejme tedy, že se tento postup setká s pochopením a přiměje nezodpovědné chovatele k nápravě. Za zmínku jistě stojí i to, že obec usiluje o navázání spolupráce s českobudějovickou městskou policií ve smyslu odchytu toulavých psů v obci a jejich umisťování v městském útulku.

V poslední době se také na obecní úřad obracejí zejména starší občané s prosbou o pomoc, jak se bránit proti některým školákům, kteří jim svým chováním ztrpčují život. O co vlastně jde - parta dětí, zpravidla ve věku 10 až 12 let, si vyhlédne osaměle žijící starší občany, na které pak po setmění útočí opakovaným zvoněním na domovní zvonek, házením předmětů na okna, tlučením na dveře, a podobně. Naštěstí se jedná jen o malou část takto se chovající mladé generace, přesto je však tento problém nepříjemnou událostí. Záleží hlavně na rodičích, kteří by se měli zajímat o to, čím se jejich děti baví a co dělají ve volném čase.

A jak vypadala bezpečnostní situace v obci z celkového pohledu? Dle zprávy Obvodního oddělení Policie Boršov nad Vltavou nadále mezi delikty nejvíce přetrvávají případy krádeží vloupáním, a to zejména do rekreačních objektů. Dále se množí vloupání do objektů a skladovacích prostor podniků a firem. V neposlední řadě byly zpracovávány případy krádeží věcí z motorových vozidel. V rámci katastrálního území obce Včelná bylo evidováno celkem 15 trestných činů, kdy šlo většinou o vloupání do motorových vozidel. Dále byla evidována oznámení o vloupání do rodinných domků, rekreačních objektů v chatových oblastech a dále napadení mezi občany. Bylo evidováno celkem 31 přestupků, kdy se většinou jednalo o oznámení mezi sousedy na sousedské vztahy, dále fyzické napadání mezi občany, drobné krádeže a dopravní nehody.