Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO

Tak jako každý měsíc se i v únoru 2004 sešlo naše devítičlenné obecní zastupitelstvo. Jednalo se o mnohém a zde bych vám rád přiblížil pár bodů z jejich jednání.

Nejprve byl schválen program rozvoje obce, který je součástí rozvojového programu svazku obcí Blanský les - podhůří, schváleného na XI. shromáždění starostů členských obcí svazku. Pro další výstavbu ve Včelné byly také stanoveny následující priority: odvádění splaškových a povrchových vod z obce, rekonstrukce místních komunikací a výstavba inženýrských sítí na nových plochách pro bytovou výstavbu. Prvním krokem k realizaci zkvalitnění odvádění splaškových a povrchových vod je vedle schválení změny číslo jedna územního plánu obce, zaměřené právě na odkanalizování obce, zadání vypracování generelu kanalizace obce, který bude obsahovat hydrotechnické výpočty, návrhy profilů stokových sítí, mapovou dokumentaci a návrhy postupu prací, určení priorit a ekonomické náročnosti. Tato dokumentace bude sloužit pro vypracování dílčích projektů. Termíny realizace potřebných investic budou však odvislé od schopnosti obce získat finanční podporu ve formě dotací. Vypracováním generelu kanalizace obce byla pověřena firma Ekoeko, projektová a inženýrská kancelář České Budějovice.

Protože základní příjmy obce neumožňují v současné době zahajovat větší investiční akce, schválili zastupitelé uvolnění části prostředků z finanční rezervy obce ve výši 1,3 milionu korun českých na nutné opravy místních komunikací v některých ulicích, např. ulice Nová, Hraniční, části ulice Na Vyhlídce, části Lesní kolonie a úpravu části chodníku tř. 5. května především v prostoru zastávek městské hromadné dopravy. Nepůjde však o novou stavbu uličních komunikací, ale jen o dočasnou opravu asfaltovou vrstvou.

Výše vodného a stočného pro rok 2004 byla po projednání cenové kalkulace stanovena na celkovou sumu 36,35 Kč za jeden metr krychlový. Jde o cenu bez daně z přidané hodnoty. Dále bylo ujednáno: za toulavého psa, o kterého se bude muset postarat obec ve svém zařízení, zaplatí chovatel při předání psa poplatek ve výši 250,- Kč. Za použití traktoru obce uhradí zájemce částku 350,- Kč za jednu hodinu použití jako náhradu nákladů s provozem traktoru souvisejících. Poplatek za komunální odpad v roce 2004 zůstává 350,- Kč za osobu a rok. Poplatek za pejska je sto kaček, důchodci zaplatí polovinu. Jen tak pro představu: v této době je průměrný plat kolem 17.000,- Kč hrubého, ale protože jde o průměr, většina lidí (republikový odhad je 60 - 70 procent) má podstatně méně, může to být tak kolem 14.000,- Kč hrubého za měsíc. Samozřejmě je jiná situace například v Praze a jiná v jižních Čechách, kde je průměrná měsíční mzda pod republikovým průměrem.