Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - HOSPODAŘENÍ OBCE

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

HOSPODAŘENÍ OBCE

Pro ty z vás, které zajímají údaje ekonomické, bych tady měl pár čísel, jež se hospodaření Včelné přímo dotýkají. Nejprve ohlédnutí za rozvahou z roku 2003: pro rok 2003 byly zastupitelstvem stanoveny příjmy ve výši 11.832.500,- Kč a výdaje ve výši 10.520.500,- Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo navýšení příjmů o 736.746,- Kč a ve výdajích bylo dosaženo úspory ve výši 479.162,- Kč. Stav na účtech obce k 31. 12. 2003 byl 2.708.701,- Kč. Zastupitelstvo se hospodařením obce zabývá pravidelně na svých zasedáních vždy jedenkrát měsíčně a průběžně informace k tomuto zveřejňuje ve svých obecních zpravodajích.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 proběhlo v červnu 2004 prostřednictvím auditu. Tento audit prováděly pracovnice ekonomického odboru krajského úřadu. Přezkoumání spočívalo v ověření dodržování povinností uložených předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí, souladu vedení účetnictví s účetními předpisy a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Ke cti zaměstnanců úřadu se zde sluší podotknout, že při tomto auditu nebyl zjištěn nedostatek.

Díky dobrému hospodaření si Včelná občas může dovolit nějakým způsobem vylepšit své zázemí pro ještě lepší fungování. Tak se tomu stalo i v červnu, kdy byl do majetku obce pořízen osobní a užitkový automobil Škoda Fabia Combi pro potřeby obecního úřadu a Technických služeb za 282.000,- Kč. Tento automobil umožní pružnější zařízení záležitostí technického i úředního charakteru. Obec také nechala vytisknout pružné silnější samolepky se znakem Včelné o dvou velikostech - 3 krát 5 a 5 krát 7 centimetrů. Tyto jsou vhodné zejména na umístění na automobilech. Vhodný doplněk, navíc cena 10,- Kč za kus také není mnoho.

Tento článek bych rád zakončil výhledovým rozpočtem na rok 2005. Tak tedy: rozpočet na rok 2005 byl schválen v objemu předpokládaných příjmů ve výši 10.609.000,- Kč a výdajů v hodnotě 8.994.000,- Kč. K výdajům je však třeba přičíst částku 1.615.000,- Kč, kterou obec uhradí povinné závazky, tj. splátky dlouhodobých přijatých půjček. Podrobný rozpis rozpočtu je vždy zveřejněn na úřední desce a ve vývěsní skříni obecního úřadu. Též je k nahlédnutí v kanceláři obce.