Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - SVAZEK OBCÍ BLANSKÝ LES - PODHŮŘÍ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

SVAZEK OBCÍ BLANSKÝ LES - PODHŮŘÍ

V únoru se ve Včelné konalo XI. shromáždění starostů členských obcí svazku Blanský les - podhůří. Hlavní náplní práce tohoto shromáždění i nadále zůstává pokračovat v přípravě na plnění podmínek k možnosti získání dotačních titulů z krajských, státních a evropských fondů, hledání cest vzájemné spolupráce a výběr vhodných projektů. Jednou z podmínek přístupu k evropským fondům je existence funkčních programů rozvoje obcí, mikroregionů a vyšších územních celků, které na sebe musejí navazovat.

Financování rozvoje obcí v současných podmínkách nebude možné bez využívání dotačních titulů z fondů Evropské unie. Současná známá pravidla však neumožňují realizovat projekty jednotlivých zejména malých obcí samostatně. To znamená, že samotná obec nemůže žádost o dotaci na investiční akce uplatnit. Z těchto důvodů vznikají právě svazky obcí nebo jejich seskupení, která pak podle vymezených pravidel vytvářejí takzvané akční skupiny pro vypracování programu rozvoje daného regionu a stávají se žadatelem o příspěvky na jednotlivé projekty. Tyto skupiny vytvoří právnickou osobu (například obecně prospěšnou společnost), která pak s přidělenými prostředky hospodaří.

Protože žadatel - svazek obcí - musí mít nejméně 10.000 obyvatel, došlo k dohodě mezi svazkem obcí Blanský les - podhůří (sídlo Včelná) se svazkem obcí Podkletí (sídlo Křemže) a svazkem Netolicko (sídlo Netolice) o navázání spolupráce při vytvoření společné akční skupiny a právnické osoby obecně prospěšné společnosti jako partnera pro získání dotací pro projekty především obcí tří dotčených mikroregionů. Svazek obcí Blanský les - podhůří tento postup schválil na svém zasedání konaném v květnu roku 2004. Vypracování programu rozvoje takového území bude vyžadovat zapojení veřejné správy, podnikatelů, občanských aktivit ze všech oblastí života. Hodně bude však záležet na tom, jak budou připraveny samotné obce, ale i ostatní žadatelé.

Obec Včelná se na tyto změny připravuje již od roku 2002 nezbytnými kroky. Byl schválen dodatek číslo jedna územního plánu nezbytný pro upřesnění zejména vodohospodářského řešení území, byl vypracován generel kanalizace obce, který obsahuje výčet současného stavu a navrhuje způsob řešení dalšího posilování kanalizačních řadů. Zastupitelstvo obce schválilo priority nutných investic, na základě kterých jsou v současné době zahájeny práce na konkrétních projektech, a to posílení kanalizačních řadů od spodní části tř. 5. května, které je potřeba pro dokončení obnovy komunikací ve spodní části obce a pro případnou novou zástavbu ve spodní části obce dle změny číslo jedna územního plánu, a projekt posílení kanalizace od spodní části přes areál Osiva Boršov včetně vybudování zdrže oddílné kanalizace pod částí obce Čtyři Chalupy. Toto posílení je nezbytné pro odkanalizování zejména části obce Čtyři Chalupy a pro novou zástavbu dle územního plánu obce.

Tyto projekty, které je třeba dovést alespoň do fáze územního rozhodnutí, budou připraveny pro požadavky obce jako první. Obec může podle svých možností připravit několik dalších projektů jako přípravu na další požadavky. Je si však třeba uvědomit, že pokud obec uspěje, musí každý projekt, každou investici financovat nejméně dvaceti procenty z vlastních zdrojů.

Významnou událostí v životě svazku obcí Blanský les - podhůří se tedy letos stalo založení obecně prospěšné společnosti "Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o. p. s." Jejím hlavním cílem bude vytvoření a aktualizace rozvojové strategie oblasti působení, podpora rozvojových projektů v oblasti kultury, životního prostředí, meziregionální spolupráce, podpora malého a středního podnikání, péče o rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím finanční podpory z dosažitelných fondů Evropské unie, České republiky a grantů Jihočeského kraje.

Ustavující zasedání společnosti se konalo v pondělí 23. srpna 2004 v Kulturním domě Včelná. Zakládajícími členy se stalo kromě zmíněných tří svazků obcí dalších čtrnáct podnikatelů a fyzických osob a Jihočeská hospodářská komora. Jednání zakladatelů podpořil svou účastí hejtman Jihočeského kraje, RNDr. Jan Zahradník. Bylo zvoleno šest členů správní rady, mezi nimi i náš starosta, Pavel Rožboud. Sídlem společnosti je budova Městského úřadu Netolice.

Nejbližším úkolem společnosti je vedle dokončení administrativních kroků vzniku a zápisu v registru dokončení prací na vytvoření společné rozvojové strategie. Jde hlavně o podmínky pro uplatňování požadavků na finanční podpory jednotlivých projektů a příprava dokumentů k žádosti o registraci společnosti jako místní akční skupiny pro uplatnění v evropském dotačním programu LEADER prostřednictvím Ministerstva zemědělství České republiky.