Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - SPRÁVA OBECNÍCH LESŮ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

SPRÁVA OBECNÍCH LESŮ

Lesy v majetku obce Včelná spravuje na základě smlouvy o pronájmu lesů příspěvková organizace obce Kamenný Újezd "Lesní správa a pila Kamenný Újezd" (dále jen LSP). Z důvodu odchodu do důchodu dosavadního ředitele LSP, pana Jiřího Stejskala ze Včelné, k 31. 12. 2003, byl na jeho místo zřizovatelem jmenován s platností od 1. 1. 2004 pan Jaromír Mertlík. Zastupitelstvo obce Včelná potvrdilo pokračování nájemní smlouvy, aby lesy obcí Kamenný Újezd, Plav a Včelná (celkem přibližně 420 hektarů) byly i nadále spravovány jednou organizací. Zastupitelé dále potvrdili vůli vlastnických obcí provést v této souvislosti i změnu v osobě odborného lesního hospodáře, kterého si podle lesního zákona vybírá vlastník lesa. Novým lesním hospodářem se stává též Jaromír Mertlík, a tak obě funkce ředitele LSP a odborného lesního hospodáře vykonává jako doposud jedna osoba.

Podle výpisu z evidence nemovitostí vlastní obec k 1. 1. 2004 celkem 43,98 ha lesních pozemků. Když obec Včelná v roce 1991 připravovala v souladu se zákonem číslo 172/1991 Sb. zápis obecního majetku, bylo potřeba odborné pomoci pro získání zákonných podkladů zejména k majetku po zaniklé obci Rožnov, která se částí svého katastru stala součástí obce Včelná. V té době byl ze strany obce o pomoc požádán právě pan Stejskal, který měl zkušenosti v daném oboru. Díky této pomoci se podařilo soustředit všechny potřebné dokumenty, na základě kterých katastrální úřad zapsal na list vlastnictví obce Včelná 121,76 ha lesních pozemků. Jenže - podobně jako naše obec postupovalo vůči majetku po bývalém Rožnovu také město České Budějovice. Na postup obce Včelná podalo město České Budějovice v roce 1994 soudní žalobu. Žalobou však nenapadlo zápis všech 120 ha lesa po bývalém Rožnovu, ale pouze zápis vybraných parcel o celkové rozloze 77 ha. Žalobou nebyl napaden ani zápis ostatních pozemků, jako například komunikace v Lesní kolonii, cesta od Krbů k Roudnému, odvodňovací stoky, apod. Dosud proběhlo v této věci 6 soudních projednání, odvolání a dovolání pro obec neúspěšných. Obec Včelná podala v této věci také ústavní stížnost. Nakonec bylo bohužel na jaře roku 2004 rozhodnuto v neprospěch Včelné, a zastupitelstvo tak muselo vzít na vědomí zamítnutí této ústavní stížnosti obce ve věci navrácení 77 ha lesních pozemků.

Na přípravě odborné dokumentace pro jednotlivá soudní projednání se pravidelně podílel pan Jiří Stejskal, jako advokát zastupoval v těchto sporech naši obec JUDr. František Vavroch ze Včelné.