Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Za období roku 2004 je v rámci služebního obvodu Obvodního oddělení Boršov nad Vltavou, kam spadá i Včelná, evidováno celkem 390 trestných činů, u 133 z nich je do současné doby zjištěn pachatel, což v procentuálním vyjádření představuje objasnění z 34,1 %. Z tohoto výrazně, stejně jako v předchozích letech, převažuje majetková trestná činnost, tedy krádeže a krádeže provedené vloupáním a poškozování majetku, kde je evidováno celkem 272 případů. Ve 32 případech se jedná o násilnou trestnou činnost, tj. ublížení na zdraví nebo loupeže.

Z majetkové trestné činnosti jsou v rámci služebního obvodu převažující krádeže a krádeže vloupáním v objektech budovaných staveb, kde jsou odcizovány různé součásti vybavení objektů, stavební materiál a nářadí. Dalším výrazným problémem v majetkové oblasti jsou případy vloupání do motorových vozidel a krádeží věcí v nich uložených. Následují vloupání do rekreačních objektů a rodinných domů a do objektů firem.

V oblasti násilné kriminality patří za hodnocené období mezi nejzávažnější delikty několik případů loupeží, a to jak na fyzických osobách, tak v objektech prodejen a benzinových čerpacích stanic. V oblasti přestupků obecně převládají případy drobnějších krádeží či poškození věcí, dále pak případy sousedských sporů, násilností a schválností s méně závažnými následky. Dalším výrazným a přetrvávajícím problémem je nárůst dopravní nehodovosti a přestupků v dopravě obecně, a to jak v celkových počtech, tak zejména způsobených následků na životech, zdraví a majetku osob. V této oblasti nelze uvést přesná čísla skutků, neboť na řešení problematiky v této oblasti se kromě obvodního oddělení Boršov nad Vltavou podílí i složky dopravní policie Okresního ředitelství České Budějovice. Co se týká rozložení nápadu trestné činnosti v rámci služebního obvodu, tak tento je nadprůměrný zejména v obcích na hranicích boršovského obvodu s Českými Budějovicemi a dále v obcích s vyšším počtem obyvatel v rámci obvodu.

V rámci obce Včelná je zde evidováno za rok 2004 celkem 25 trestných činů, z toho 13 je v majetkové oblasti, kde je evidováno 5 případů vloupání do motorových vozidel, 2 případy vloupání do dalších objektů a 6 případů krádeží nebo závažnějšího poškození věci. 7 případů je v oblasti násilných trestných činů, tedy ublížení na zdraví nebo násilí proti jednotlivci, či skupině obyvatel. Mezi nejzávažnější případy, co se týká způsobených následků, patří 2 případy loupeží, z toho jedna provedená ozbrojeným pachatelem za bílého dne v obchodním středisku Včelná, kde dosud nebyl pachatel zjištěn. U další loupeže provedené na fyzické osobě byl již pachatel zjištěn. U uvedených případů je dále pachatel zjištěn v devíti případech, u zbývajících se pak dosud provádí šetření. V oblasti přestupků je zde evidováno celkem 24 případů, 11 případů je v majetkové oblasti a 12 v oblasti občanského soužití, kde se převážně, a to celkem v osmi případech, jedná o urážky a drobné násilnosti mezi příslušníky rodin Staňkových a paní Klimendové v domě číslo 39 v obci Včelná, které jako návrhové delikty byly v převážné většině postoupeny k projednání ve správním orgánu. Dále jsou pachatelé do současné doby zjištěni u dalších čtyřech případů.

Celkově lze hodnotit nápad trestné činnosti i přestupků za rok 2004 v rámci katastrálního území obce Včelná jako průměrný a kromě uvedených případů loupeží zde nebyl evidován žádný jiný zvlášť závažný trestný čin.