Z kroniky Včelné díl IX, r. 2004 - DROBNÉ STAVBY V OBCI

Kronika Včelné, díl IX., r. 2004

DROBNÉ STAVBY V OBCI

Koncem měsíce března 2004 bylo zahájeno dokončení stavby ZTV v ulici Větrná, které spočívá v založení obrubníků a dokončení povrchu vozovky ulice. Náklady na dokončení stavby byly uhrazeny převážně z příspěvků vlastníků přilehlých nemovitostí. Vodoprávní úřad dále zahájil řízení ve věci položení kanalizační větve pod ulicí Hraniční. Tato stavba byla zahájena v jarních měsících. Na financování se podílí firma Jan Trapl, která je investorem bytové výstavby pod Včelnou v katastrálním území Boršov nad Vltavou. Výstavba bytů a garáží v tomto katastru po levé straně silnice ve směru na Rožnov bude dle informací investora pokračovat i v letech 2004 - 2005. Každopádně byla mezi obcí Včelná a firmou Jan Trapl uzavřena dohoda o bezplatném vybudování posílení kanalizace obce v roce 2005 v délce asi 400 metrů a o průměru 80 centimetrů jakožto náhrada za možnost připojení nových bytových jednotek na kanalizaci obce Včelná.

Tato výstavba se netýká celé plochy od obce k železniční trati na Černý Kříž. Spodní část pozemků, na které jsou v současnosti odkládány sutě, roury a ostatní materiál, patří jinému vlastníkovi. O spolupráci například ve věci odkanalizování těchto pozemků obec Včelnou zatím nikdo nežádal. Rozhodování při výkonu samosprávy v této lokalitě pak náleží obci Boršov nad Vltavou.

V květnu byly dále zahájeny práce na opravě místních komunikací ve spodní části obce. Dodavatelem prací je firma Building České Budějovice. Práce se prováděly v pořadí ulic Lesní kolonie, Nová, Úzká, částečně ulice Na Vyhlídce, Hraniční ulice. Vše bylo dokončeno 23. července. S opravou povrchu vozovky položením živičného koberce byla navíc provedena oprava 39ti vodovodních uzávěrů, oprava části chodníku na tř. 5. května a odvodněna křižovatka ulice Lesní kolonie a Nová. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly částky 1.473.197,- Kč včetně daně. Záruční doba na toto stavební dílo činí 36 měsíců od předání a převzetí.