Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - SUMÁŘ OBECNÍHO MAJETKU

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

SUMÁŘ OBECNÍHO MAJETKU

Na svém únorovém zasedání naši zastupitelé jednali mimo jiné také o inventarizaci majetku obce, a to k závěrečnému termínu 31. prosince 2004. Zde vám pro představu přináším tento sumář, kdy se sluší připomenout, že částky jsou uvedeny v celkových pořizovacích hodnotách, neboť obec majetek účetně neodepisuje. Navíc hodnoty pozemků jsou vesměs oceněny orientačně.

Sumář obecního majetku:

   Budovy               9.826.157,20 Kč
   Ostatní stavby          70.154.867,25 Kč
   Nedokončené investice         463.124,- Kč
   Pozemky              7.327.453,08 Kč
   Samostatné movité věci       1.094.565,10 Kč
   Umělecká díla             20.000,- Kč
   Dlouhodobý nehmotný majetek      268.913,- Kč
   Drobný dl. hmotný majetek     1.264.130,89 Kč
   Drobný dl. nehmotný majetek      63.121,85 Kč
   Finanční investice          314.000,- Kč
   Peněžní prostředky na bank. účtech 2.633.722,40 Kč
   Pohledávky              317.263,55 Kč
   Dluhy a závazky          5.209.671,50 Kč