Z kroniky Včelné díl IX, r. 2005 - EKONOMICKÉ PLÁNY OBCE

Kronika Včelné, díl IX., r. 2005

EKONOMICKÉ PLÁNY OBCE

Hlavním programem prosincového 39. zasedání zastupitelstva obce bylo projednání a schválení ekonomických záležitostí. Rozpočet na rok 2006 byl schválen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy 10,75 milionu Kč a výdaji 9,085 milionu Kč s připočtením splátek dlouhodobých závazků ve výši 1,665 milionu Kč. V roce 2007 tyto splátky budou tvořit částku už jen 0,465 milionu Kč. Při schvalování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému plnění rozpočtu za rok 2005, vývoji daňových příjmů, potřebám chodu obce, péči o majetek a nutnosti řešení odvádění vod z obce.

Poplatek za sběr a likvidaci domovního odpadu na rok 2006 byl stanoven na 450,- Kč na osobu a rok. Co se vodného a stočného týká, vodné zůstává ve stejné výši jako v roce 2005, to jest 24,50 Kč za jeden metr krychlový. Stočné se pak zvyšuje o jednu korunu na 14,30 Kč za kubík bez daně z přidané hodnoty ve výši 5 %, celková částka tedy činí 40,74 Kč včetně daně.