Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - ZPRÁVA O OBCI VČELNÁ - SLOVY STAROSTY OBCE, PANA PAVLA ROŽBOUDA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

ZPRÁVA O OBCI VČELNÁ - SLOVY STAROSTY OBCE, PANA PAVLA ROŽBOUDA

Naše obec se řadí s počtem 1.520 obyvatel spíše mezi menší obce, avšak mezi obce, které i přes velmi nepříznivý diskriminační koeficient podílu daňových příjmů (dle zákona o určení daní) umí naplňovat rozpočet s podílem na krytí investičních akcí.

Brzy po roce 1990 se obce začaly sdružovat do účelových svazů, začaly se vytvářet regionální svazky a různá sdružení obcí s cílem vzájemné pomoci a získání vlivu zejména malých obcí při přípravě nových zákonů, vytváření funkční samosprávy a následných reforem veřejné správy.

Po vstupu ČR do Evropské unie, kdy jsou garantovány velké finanční podpory po dobu následujících 6 let do programů rozvoje ve všech oblastech, bylo nutné začít vytvářet nová uskupení podle velmi náročných pravidel stanovených orgány EU a do další složitosti upravených našimi národními ministerstvy a úřady. Naše obec je členem Svazu města obcí Jihočeského kraje a Programu obnovy venkova, je sídlem svazku 18 obcí Blanský les - podhůří a zároveň tomuto svazku předsedá.

Pro možnost vytváření regionálních rozvojových programů a čerpání finančních prostředků z EU na jejich realizaci iniciovala naše obec spolupráci svazků obcí "Blanský les - podhůří", "Podkletí" a "Netolicko". Tyto svazky spolu s řadou podnikatelů založily v srpnu roku 2004 obecně prospěšnou společnost s názvem Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.

Tato společnost splnila všechny podmínky k registraci, úspěšně čerpá finanční podpory z dostupných dotačních titulů a je připravena pomáhat obcím při čerpání finančních podpor z národních fondů a z fondů EU očekávaných v letech 2007 - 2013.

V uplynulých 10 - 15 letech byla ve Včelné realizována řada investičních akcí za desítky milionů korun, které bychom bez vydatné podpory z dotačních titulů nemohli realizovat.

Obec je častým zprostředkovatelem a iniciátorem společných jednání příměstských obcí v oblasti dopravy a školství.

Obecní úřad:

Práce obecního úřadu je veřejností velmi dobře hodnocena především díky vysoké odborné způsobilosti a přístupu pracovníků úřadu a také dobrému technickému vybavení. Úředními hodinami pro veřejnost jsou hodiny pracovní doby v plném rozsahu. Žádosti občanů jsou vyřizovány převážně na počkání. Předseda komise výstavby a zástupkyně starosty úřadují pro občany obce nad rámec pracovních hodin obecního úřadu 1x týdně (středa od 17 do 19 hodin). Toto prodloužené úřadování je dobrým příspěvkem při poskytování služeb obecním úřadem.

Pro širokou veřejnost jsou udržovány a neodkladně aktualizovány webové stránky obce, které jsou naplněny veškerou agendou (elektronická úřední deska, zprávy, usnesení a zápisy z jednání obecního zastupitelstva, vyhlášky obce, formuláře žádostí).

Pravidelné vydávání informačního letáčku přispívá k dobré informovanosti o celkovém dění a záměrech zastupitelstva obce. Informační letáček slouží též k propagaci živnostenských služeb v obci a nejbližším okolí a propagaci kulturních a společenských akcí.

V budově obecního úřadu je též obecní knihovna, která pravidelně doplňuje svůj knihovní fond a nabízí služby bezplatného veřejného internetu.

Zastupitelstvo obce se schází zpravidla 1x za měsíc. Od ustavujícího zasedání, které se konalo 11. 11. 2002, se sešlo do července 2006 celkem na 46 řádných zasedáních. Účast zastupitelů na jednotlivých zasedáních byla vždy nejméně dvoutřetinová z celkového počtu 9 zastupitelů. Průměrná účast na jednáních činí 92,5 %. Neúčast byla vždy řádné omluvena, převážně z důvodů zaměstnání či nemoci. Jednotliví členové se zúčastnili takto:

Zastupitel/ka