Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve dnech 20. - 21. října 2006 proběhly také ve Včelné komunální volby do obecního zastupitelstva. Konaly se jako již tradičně na půdě místního kulturního domu a voleb se zúčastnily tři strany: Sdružení nezávislých kandidátů Včelná (SNK), Občanská demokratická strana (ODS) a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Stejně jako v předchozím volebním období je i tentokráte počet členů včelenského zastupitelstva stanoven na devět. Za přípravu voleb zodpovídal obecní úřad a starosta obce, pan Rožboud. Průběh voleb pak zabezpečuje volební komise, do které delegují své členy volební strany a do stanoveného počtu členů jmenuje starosta obce.

Voleb na období let 2006 - 2010 se nakonec zúčastnilo 657 voličů z celkového počtu 1.255, což znamenalo volební účast 52,35 procent. Na přepočet hlasů to znamená 5.486 platných hlasů. SNK Včelná volby vyhrála se ziskem 6 mandátů a 64,02 procenty, na druhém místě se umístila ODS se 2 mandáty a 23,99 procenty a s jedním mandátem a procentem úspěšnosti 11,99 % skončila KSČM.

Do obecního zastupitelstva nakonec byli zvoleni: Ing. Jarmila Mandžuková (467 hlasů, SNK Včelná), Zdeněk Petr (440 hlasů, SNK Včelná), Petr Průša (417 hlasů, SNK Včelná), Ing. Karel Pokorný (379 hlasů, SNK Včelná), Jana Petrová (409 hlasů, SNK Včelná), JUDr. Ivana Zálišová (381 hlasů, SNK Včelná), Josef Hájek (210 hlasů, ODS), Andrea Papoušková (185 hlasů, ODS) a Josef Hanetšleger (106 hlasů, KSČM).

V úterý 31. října 2006 se pak od 18 hodin konalo na půdě obecního úřadu Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Zde se sešlo v příjemné, až sváteční atmosféře celkem na 17 lidí. Úvodní proslov si vzal na starosti odstupující starosta obce, pan Pavel Rožboud, který shrnul v kostce 18 let v křesle starosty a poděkoval pak některým kolegům a občanům. Mezi nimi byli František Mareš, technický pracovník obce, paní Medová, účetní obce, dále ředitelka mateřské školy, paní Matějková, správkyně kulturního domu - paní Procházková (ta nebyla přítomna), pan Ing. Pokorný. Za práci v obecním zastupitelstvu a činnost v komisích obce také pan Rožboud poděkoval paní magistře Braumové a poděkování si zasloužili též paní Petrová, pan Průša za činnost ve stavební komisi, pan Zdeněk Petr, paní Jarmila Mandžuková, pan Hájek a pan Hanetšleger. Starosta Rožboud pak těmto daroval obrazy z vlastní dílny a dámy navrch dostaly květinu - růži.

Nejstarší člen obecního zastupitelstva, pan Hanetšleger, pak nadále řídil schůzi. Byla ověřena totožnost zastupitelů a znění složení slibu přečetl František Mareš. Všech 9 zastupitelů slib podepsalo. Jednání pak bylo přerušeno, protože se zástupci všech tří stran zastoupených v OZ v uzavřeném prostoru dohadovali na návrzích jména nového starosty. Po přibližně 15 minutách navrhli toto důležité jméno: pan Zdeněk Petr. Při následném hlasování 8 zastupitelů bylo pro, sám pan Petr se zdržel hlasování.

Novému starostovi pak jako jeden z prvních pogratuloval starosta odstupující a předal mu znak starosty Včelné a "krizový mobil". Následoval pak projev nově zvoleného starosty, kdy hlavní myšlenkou bylo, že úřad je tu pro lidi, a že pan Rožboud bude pro pan Petra starostovský vzor.

Dalším bodem pak byla volba místostarostky obce, kdy 8 zastupitelů bylo pro paní Mandžukovou, ona sama se hlasování zdržela. Finanční výbor dostal na starosti pan Pokorný (8 hlasů pro, on sám se zdržel hlasování), kontrolní komisi pak dostal na starosti pan Hájek (7 hlasů pro). Paní Petrová pak bude předsedkyní sociální komise, pan Průša předsedou stavební komise a kulturní komisi bude zastřešovat paní Zálišová.

Po přibližně 60 minutách byla ukončena oficiální část zasedání a byla otevřena volnější diskuze. Zastupitelé se společně vyfotografovali a proběhla mnohá blahopřání a též poděkování panu Rožboudovi. Paní Mandžuková pak předala pan Rožboudovi květinový dar. Volná diskuze pak ukončila celé ustavující zasedání.

Práce pro nového starostu začíná již hned od prvních okamžiků, tj. oficielně od 1. listopadu 2006. Přeji mu tedy hodně štěstí, zdraví a úspěchů, vždyť Včelná si schopného starostu jistě zaslouží. Schopného starostu jsme doposud měli a věřím, že i pan Petr bude starostou schopným, zkrátka mužem na svém místě.