Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - STAVBY V OBCI

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

STAVBY V OBCI

I v letošním roce pokračuje v obci stavební činnost. Koncem května byly dokončeny práce na projektové přípravě posílení kanalizačních sběračů Včelná a byla podána žádost o vydání vodoprávního povolení této stavby. Jedná se o dosud největší stavbu v obci, která překročí finanční náklad 30 milionů korun českých. Zároveň byla uzavřena smlouva na provedení projektových prací k územnímu řízení na stavbu následné úpravy povrchu a chodníku po pravé straně třídy 5. května od křižovatky ul. Sokolovského na konec zástavby pod železniční tratí. Dalšími drobnými stavbami pro letošní rok jsou: úprava dvora u budovy obecního úřadu a úprava koncové části ulice Na Vyhlídce. Při údržbě se též pokračuje v nutných opravách chodníku třídy 5. května.

Obec Včelná letos odkoupila od státu České republiky pozemek parc. č. 50 v katastrálním území Včelná - jedná se o prostor mezi silnicí a řadovou zástavbou v Lesní kolonii. Tímto odkoupením se zjednoduší vztahy mezi vlastníkem a uživateli tohoto prostoru.

Se stavební činností též souvisí jedna novinka - změna působnosti stavební komise od data 1. ledna 2007. V souladu s novým stavebním zákonem číslo 183/2006 Sb. končí přenesená působnost na obce, které nejsou stavebním úřadem. Od 1. ledna tak vyřizují veškeré povolování staveb dle nového zákona určené stavební úřady. Pro obec Včelná je to Stavební úřad města České Budějovice. Úřední hodiny zdejší včelenské stavební komise ve středu od 18 do 19 hodin budou nadále zachovány pro potřeby občanů a případné konzultace. Pověření komise pro vyřizování záležitostí ochrany přírody zůstává zachováno.