Z kroniky Včelné díl IX, r. 2006 - FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Kronika Včelné, díl IX., r. 2006

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Zastupitelstvo na svém zasedání konaném dne 9. ledna projednalo předběžnou zprávu o hospodaření obce v roce 2005. Příjmy rozpočtu se vyšplhaly na 12.571.046 Kč proti původně rozpočtovaným 10.609.000 Kč. Výdaje i se započtenou úhradou dlouhodobých závazků dosáhly 11.480.520 Kč. Stav účtu obce se oproti 1. 1. 2005 zvýšil k 31. 12. 2005 o 1.090.517 Kč a dosahuje celkové částky 3.773.938 Kč. Tato předběžná čísla pak mohou při sestavování závěrečného účtu obce doznat již jen nepatrných změn.

Pár slov k poplatkům na rok 2006: poplatek ze psů, který je splatný 31. 3. 2006 a platí se ze psů starších 3 měsíců, činí tak jako v minulém roce 100 Kč za prvního psa. Důchodci zaplatí za psa 50 korun českých. Za každého dalšího psa téhož majitele se platí o 50 % více. Poplatek za sběr a likvidaci domovního odpadu byl stanoven na 450 Kč na osobu a rok. Úlevy pak mají například třetí a každé další dítě do 18 let bez vlastního příjmu žijící ve společné domácnosti (zcela osvobozeni od poplatku), nebo studenti ubytovaní v místě studia mimo obec (úleva 50 Kč).

Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná. Hospodaření této organizace za rok 2005 skončilo ztrátou ve výši 2.234,12 Kč. Mateřská škola má vytvořen rezervní fond ve výši 29.561,67 Kč, ze kterého byla tato ztráta uhrazena.