Usnesení OZ Včelná č. 11/2000

Usnesení č. 11

schválené na IX. zasedání OZ konaném dne 12.1.2000 od 19 hod
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, P. Průša, J. Hanetšleger.

II. bere na vědomí:

  1. zprávu starosty o plnění usnesení č. 10 z IX. zasedání OZ.
  2. zprávu o plnění rozpočtu za rok 1999.
  3. informaci starosty obce o jednáních ve věci dofinancování stavby obnova komunikací II. etapa, o průběhu inventarizace majetku obce k 31.12.1999 a o přípravě X. obecního plesu.

III. schvaluje:

  1. rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2000 v rozmezí schváleného rozpočtu na I. čtvrtletí roku 1999.
  2. popis organizační struktury obce a obecního úřadu jako základní dokument pro účely naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  3. odkoupení p.p.č. 459/8 v k.ú. Včelná za cenu znaleckého posudku, včetně úhrady za vypracování znaleckého posudku a nákladů spojených s převodem do majetku obce.
  4. změnu bodu 5 odst. III usnesení č. 10 ze dne 13.12.1999 ve smyslu snížení ročního nájemného z 2,- Kč/m2 na 1,- Kč/m2 bez možnosti umístění staveb na pronajaté části pozemku bez povolení obce.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ.


Ve Včelné dne: 12.1.2000
Zveřejněno dne: 13.1.2000


Podepsáni:
Zástupce starosty - ing. Jarmila Mandžuková
Starosta obce - Pavel Rožboud