Usnesení OZ Včelná č. 12/2000

Usnesení č. 12

schválené na X. zasedání OZ konaném dne 6.3.2000 od 19 hod
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, ing. J. Mandžuková.

II. bere na vědomí:

 1. zprávu starosty o plnění usnesení OZ č. 11 ze dne 12.01.00.
 2. zprávu starosty obce o jednáních vedených s IPB a.s. ve věci poskytnutí úvěru.
 3. zprávu starosty obce o pokračování investičních staveb v obci.
 4. zprávu starosty obce ze semináře "Den malých obcí", který se konal 2.3.00 v Praze
 5. zprávu starosty obce o zahájení prací na rekonstrukci pomníku padlým ze svět. válek
 6. zprávu starosty obce o průběhu obecního plesu konaného dne 29.1.00

III. schvaluje:

 1. rozbor hospodaření obce za rok 1999.
 2. zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.1999.
 3. uzavření smlouvy mezi Obcí Včelná a IPB o poskytnutí úvěru do výše 8 mil. Kč na dofinancování stavby II. etapa obnovy komunikací obce Včelná.
 4. zastavení budovy KD čp. 34 pro poskytnutí úvěru na dofinancování stavby II. etapa obnovy komunikací obce Včelná.
 5. podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na úhradu části úroků z úvěru poskytnutého na stavbu II. etapa obnovy místních komunikací obce Včelná.
 6. podání žádosti k Okresnímu úřadu o finanční podporu na úhradu nákladů spojených s dopravní obslužností ve výši 50 % skutečných nákladů.
 7. podání žádosti k Okresnímu úřadu o poskytnutí finanční výpomoci ve výši 1 mil. Kč na dofinancování stavby II. etapa obnovy komunikací obce Včelná.
 8. účast obce ve sdružení obcí jihozápadní části okresu Č. Budějovice.
 9. rozpočet obce na rok 2000 předložený starostou obce a předsedou finanční komise s příjmy i výdaji ve výši 9.110.000 Kč.
 10. Dodatek č.1 k mandátní smlouvě o obstarání investorské činnosti ze dne 20.4.1999.
 11. Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s ing. Sedlákem na část pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Včelná k 31.1.2000 a uzavření nájemní smlouvy na stejný pozemek od 1.3.2000 s panem Fr. Petroušem, bytem Chlum 85.
 12. změnu statutu sociálního fondu obce Včelná v čl. II "Tvorba fondu" takto:

 13. Příjmy fondu jsou tvořeny příděly z rozpočtu obce schválenými OZ.
 14. vyřazení předmětů z majetku obce dle zápisu likvidační komise ze dne 29.12.1999 v celkové hodnotě 210.013,06 Kč.
 15. odepsání hodnoty 100.000 Kč zděné trafostanice u MŠ z majetku obce z inv. č. 1903 "Stavby". Stavba je v majetku obce vedena neoprávněně.

IV. ukládá:

 1. starostovi obce uzavřít příslušné smlouvy dle odst. III. tohoto usnesení.
 2. starostovi obce provést ve spolupráci s JČE notářský zápis o nesprávném vedení stavby "Trafostanice MŠ" v majetku obce Včelná.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ.


Ve Včelné dne: 6.3.2000
Zveřejněno dne: 7.3.2000


Podepsáni:
Starosta obce - Pavel Rožboud
Zástupce starosty - ing. Jarmila Mandžuková