Usnesení OZ Včelná č. 13/2000

Usnesení č. 13

schválené na XI. zasedání OZ konaném dne 11.4.2000 od 19 hod
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, Mgr. Vl. Braumová, J. Hanetšleger.

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 12 z X. zasedání OZ
 2. zprávu o plnění rozpočtu za 1. až 3.2000
 3. zprávu starosty obce o postupu prací na investičních stavbách v obci
 4. zprávu starosty obce o vzniku zájmového sdružení obcí "Blanský les - podhůří"
 5. zprávu starosty obce o rekonstrukci pomníku padlým I. a II. světové války
 6. zprávu ŠKK o připravovaných kulturních akcích v obci
 7. informace starosty obce o účasti na semináři v Rakousku k využívání alternativních zdrojů energie; o pozvání k převzetí dekretu o udělení symbolů obci
 8. rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu o vydání nemovitostí paní Marii Brockové
 9. usnesení Okresního soudu o ustanovení Obecního úřadu Včelná jako opatrovníka Marie Hessové při řízení ve věci návrhu na zbavení způsobilosti k právním úkonům M. Hessové podaného Okresním úřadem.

III. schvaluje:

 1. zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 1999 ze dne 5.4.2000
 2. vyhlášku obce č. 1/2000 o užívání znaku a praporu obce
 3. zrušení rozhodnutí členů Místního národního výboru ze dne 21.11.1948 o udělení čestného občanství obce Klementu Gottwaldovi
 4. ustanovení OÚ Včelná, Husova 212, jako sídla sdružení obcí "Blanský les - podhůří"
 5. úhradu školného městu České Budějovice ve výši obvyklé u ostatních škol

IV. zamítá žádost firmy MIJA Velký Osek o snížení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

V. ukládá starostovi obce

 1. s komisí ŠKK připravit oslavy 55. výročí ukončení II. světové války a připravit návrh programu k výročí vzniku Československa
 2. s komisí ŠKK připravit návrh pravidel pro udělování čestného občanství obce

Schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ. Ve Včelné dne: 11.4.2000
Zveřejněno dne: 12.4.2000


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud