Usnesení OZ Včelná č. 14/2000

Usnesení č. 14

schválené na XIII. zasedání OZ konaném dne 28.6.2000 od 19 hod
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Průša, P. Rožboud, J. Petrová
Ověřovateli zápisu jmenováni Z. Mikšovský, ing. J. Mandžuková.

II. bere na vědomí:

 1. zprávu starosty obce o plnění rozpočtu za 1. až 5.2000.
 2. zprávu starosty obce o jednání s IPB ve věci uzavření úvěrové smlouvy na dofinancování II. etapy obnovy místních komunikací.
 3. zprávu starosty obce o průběhu předávacího řízení stavby komunikací v obci a o přípravě dodatku smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem KA-BUILDING ČB.
 4. informace starosty obce o jednáních s Dopravním podnikem o redukci spojů autobusu MHD č. 7; o účasti na semináři Den pro Evropskou unii; o poradě starostů a o školení k zákonu o pozemních komunikacích.
 5. zprávu starosty obce o jednáních vedených s poslancem Parlamentu ČR ing. Talířem na téma novela zákona č. 172/1991 Sb., výše školného odváděného městu ČB a zákon o rozpočtovém určení daní.
 6. informaci k zákonu o obecních daních a o provedené kontrole zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona o obcích na OÚ Včelná.
 7. ukončení činnosti kronikáře Dr. Vydrou k 30.6.2000.
 8. vyjádření poslanců Parlamentu ČR Dr. Vlacha a JUDr. Filipa k zákonu o rozpočtovém určení daní a protest starosty Hluboké nad Vltavou ing. Jirsy proti tomuto zákonu.
 9. žádost VHS ČB o spolupráci.
 10. usnesení vlády č. 603 ze dne 14.4.2000.
 11. žádost o ukončení nájmu části pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Včelná, pod trafikou.
 12. oznámení Policie ČR k šetření ve věci poškození veřejného osvětlení.
 13. opatření starosty obce provedená v době krize a nucené správy IPB, u níž má obec běžný účet.

III. schvaluje:

 1. rozpočtovou změnu č. 1/2000
 2. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Včelná s p. Přinosilem.
 3. prodej pozemku p.č. 219/5 (dle GP č. 594-73/2000) v k.ú. Včelná o rozloze 61 m2.
 4. prodej pozemku p.č. 111/4 v k.ú. Včelná o rozloze 62 m2 v k.ú. Včelná.
 5. prodej pozemku p.č. 612/6 v k.ú. Včelná manželům Hromadovým za cenu 200 Kč/m2.
 6. ponechání koeficientu nárůstu nájemného pro období od 1.7.2000 do 30.6.2001 dle výměru MF ČR č. 4/2000 bez úpravy obecně závaznou vyhláškou obce.
 7. dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě a úplatném převodu akcií JČE a JČP uzavřený mezi obcí Včelná a společností Kvinta s.r.o. ČB.
 8. žádost o odložení čerpání dotace z Programu obnovy venkova, dotační titul č. 8 na částečné krytí úroků z úvěru na stavbu II. etapa obnovy komunikací obce Včelná.

IV. ukládá starostovi obce

 1. zabezpečit přípravu voleb dle usnesení vlády č. 603 ze dne 14.6.2000.
 2. svolat jednání ve věci řešení dopravní situace na místních komunikacích na termín červenec 2000.
 3. zahájit jednání s dalšími peněžními ústavy o možné spolupráci s obcí, termín červenec 2000.


Schváleno všemi hlasy přítomných členů OZ.
Ve Včelné dne: 28.6.2000
Zveřejněno dne: 29.6.2000


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud