Usnesení OZ Včelná č. 15/2000

Usnesení č. 15

schválené na XIV. zasedání OZ konaném dne 28.8.2000 od 19 hod
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, P. Průša.
Ověřovateli zápisu jmenováni J. Petrová, J. Hanetšleger.

II. bere na vědomí:

 1. zprávu starosty obce o plnění rozpočtu za 1. až 8.2000.
 2. zprávu starosty obce o plnění usnesení č. 14 ze dne 28.6.2000
 3. zprávu starosty obce o ukončení stavby obnovy komunikací II. etapa
 4. zprávu starosty obce o škodách způsobených mimořádnými dešti ve dnech 6. a 7. srpna 2000 v části k.ú. Včelná
 5. zprávu starosty obce o opatřeních směřujících k řešení sociálních problémů některých spoluobčanů
 6. zprávu starosty obce o řešení výstavby inženýrských sítí v ulici Luční, Včelná
 7. nástup p. Čížka a p. Hřebejka k výkonu CS od 1.9.00
 8. zprávu ŠKK o akcích připravovaných na podzim 2000
 9. informaci starosty obce o způsobené škodě na VO

III. schvaluje:

 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 280/99 na stavbu II. etapy obnovy místních komunikací obce Včelná ve smyslu navýšení ceny na základě víceprací včetně DPH o 616.590 Kč.
 2. Smlouvu o účelovém úvěru na dofinancování stavby II. etapy obnovy místních komunikací obce uzavřenou mezi obcí Včelná a ČSOB a.s., divize IPB Č.B., ve výši 6 mil. Kč
 3. podání žádosti obce Okresnímu úřadu na krytí nákladů spojených s odstraněním škod způsobených mimořádnými dešti ve dnech 6. a 7. srpna 2000.
 4. podání žádosti na kat. úřad o oznámení Okresnímu soudu v případě manipulace s nemovitostmi na LV č. 27 z důvodu projednávání návrhu o zbavení způsobilosti k právním úkonům vlastníka nemovitostí na LV č. 27 vedených
 5. zahájení výstavby propojení vodovodu a plynu v ulici Luční po složení podílu vlastníků jednotlivých stavebních pozemků na účet obce až do výše skutečných nákladů na provedení stavebních prací
 6. Smlouvu o zajištění reklamy č. 7/00 uzavřenou mezi VaK JČ a obcí Včelná
 7. úhradu nákladů spojených s dodáním technologie do kropicí jímky u areálu SK Včelná ve výši 23.000 Kč.

IV. ukládá starostovi obce

 1. projednat možnost propojení cyklostezek z obce Boršov do obce Roudné přes obec Včelná
 2. do 15.9.00 předat Dopravnímu podniku ČB připomínky k jízdním řádům na r. 2001
 3. uzavřít smlouvy o příspěvku na propojení vodovodu a plynu v ulici Luční mezi obcí Včelná a vlastníky dotčených stavebních pozemků


Schváleno 8 hlasy z 9 členů OZ
Ve Včelné dne: 28.8.2000
Zveřejněno dne: 29.6.2000


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud