Usnesení OZ Včelná č. 16/2000

Usnesení č. 16

schválené na XV. zasedání OZ konaném dne 19.10.2000 od 19 hod.
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, Ing. J. Mandžuková, Mgr. Vl. Braumová
Ověřovateli zápisu jmenováni: P. Průša, JUDr. F. Vavroch

II. bere na vědomí:

 1. zprávu starosty obce o plnění usnesení č. 15 ze dne 28.8.2000.
 2. zprávu o plnění rozpočtu za 1. až 9. 2000.
 3. zprávu o výsledku jednání s primátorem města Č.B. konaného dne 16.10.2000.
 4. zprávu o podání žádosti Okresnímu úřadu dle bodu III. 3. usnesení č. 15
 5. zprávu o přípravě oslav vysvěcení pomníku obětem válek a obecního praporu, která se uskuteční v sobotu 21.10.2000.
 6. zprávu o průběhu II. shromáždění starostů členských obcí sdružení "Blanský les - podhůří."
 7. zprávu o oznámení uživatelům zahrádek ve Čtyřech Chalupách u skladu Čepro o změně vlastníka pozemků.
 8. zprávu o přípravě voleb do zastupitelstev krajů, které se budou konat 12.11.2000.

III. schvaluje:

 1. vyhlášení výběrového řízení na dodavatele prací spojených s odstraněním škod způsobených přívalovými dešti z 6. na 7. srpna 2000.
 2. vyhlášení výběrového řízení na dodávku prací položení STP plynovodu v ulici Luční.
 3. prodej pásového dopravníku za nejvyšší nabídku.
 4. rekonstrukci havarijního stavu části kanalizace v Lesní kolonii dle návrhu projektanta Heleny Pavlíkové s nákladem 220 tis. Kč
 5. dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění dopravy osob uzavřené dne 28.11.1997 mezi obcí Včelná a Dopravním podnikem města ČB, a.s.

IV. ruší text bodu III. 5. usnesení č. 15 ze dne 28.8.2000 v plném rozsahu a nahrazuje jej textem novým tohoto znění: "OZ schvaluje zahájení výstavby vodovodu a plynovodu v ulici Luční s tím, že vlastníci jednotlivých stavebních pozemků složí podíl do výše skutečných nákladů na účet s obce s možností splátkování, max. však do konce roku 2001."

V. nesouhlasí s nabídkou města na připojení obce k městu České Budějovice.

VI. ukládá starostovi obce

 1. provést výběrové řízení na dodavatele prací spojených s odstraněním škod způsobených přívalovými dešti z 6. na 7. srpna 2000; a na dodavatele prací na pokládku vodovodu a plynovodu v ulici Luční.
 2. vyhlásit nabídkové řízení k prodeji pásového dopravníku.

Schváleno 7 hlasy ze 7 členů OZ přítomných v době hlasování.
Ve Včelné dne: 19.10.2000
Zveřejněno dne: 23.10.2000


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud