Usnesení OZ Včelná č. 17/2000

Usnesení č. 17

schválené na XVI. zasedání OZ konaném dne 20.11.2000 od 19 hod.
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, J. Hanetšleger
Ověřovateli zápisu jmenováni: Mgr. Braumová, J. Petrová

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o kontrole usnesení č. 16 ze dne 19.10.2000.
 2. zrušení komise finanční a kontrolní k 20.11.2000
 3. informaci o plnění rozpočtu za 1. až 10. 2000.
 4. zprávu o přípravě rozpočtu na rok 2001.
 5. usnesení vlády č. 1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání a č. 1045 o Národní strategii protidrogové politiky na období let 2001-2004
 6. protokol o výsledku kontroly ve školní jídelně při MŠ Včelná.
 7. zprávu o kontrole dodržování podmínek využití investičních výdajů státního rozpočtu na stavbu "Vodovod Včelná" vypracovanou Finančním úřadem v ČB pod č.j. 200456/00/077960/3952 ze dne 1.11.2000, a zprávu o definitivním přiznání dotace na akci "Vodovod Včelná" č.j. 113/102395/2000 ze dne 10.11.2000 vypracovanou Ministerstvem financí.
 8. Informace starosty obce ze semináře "Den malých obcí", který se konal 31.10. v Praze; o průběhu voleb v obci do zastupitelstva Budějovického kraje; a o postupu prací při odstraňování záplavových škod.

III. schvaluje:

 1. zřízení finančního výboru ve složení: V. Marhoun - člen OZ, Ing. J. Dvořák - Včelná 323, K. Koktavý - Včelná 355.
 2. zřízení kontrolního výboru ve složení: J. Hanetšleger - člen OZ, N. Háková - Včelná 6, V. Vejčík - Včelná 229.
 3. rozpočtovou změnu č. 2/2000 dle návrhu finanční komise s příjmy celkem navýšenými na 21.105 tis. Kč a výdaji na 22.527.
 4. výsledek výběrového řízení na dodavatele prací "Vyčištění stok a oprava cest v části k.ú. Včelná a Roudné", které se konalo 6.11.2000. Dodavatelem prací se stala firma Ing. Miloš Kačenka - BUILDING Č.B.
 5. mandátní smlouvu na výkon stavebního dozoru mezi obcí Včelná a Ing. Pavlem Říhou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, uzavřenou dne 8.11.2000.
 6. způsob odměňování zastupitelů obce dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb.:
  Měsíční odměna místostarosty 4.800 Kč, předsedy výboru či komise 930 Kč,
  člena zastupitelstva 310 Kč, bez dalších odměn.
 7. zařazení obce do správního obvodu pověřené obce III. České Budějovice po zrušení okresních úřadů.
 8. podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru z Programu obnovy venkova
 9. prodejní cenu 190 Kč/m2 pozemků parc. č. 219/5 (61 m2) a parc. č 111/4 (62 m2) v k.ú. Včelná, schválených k prodeji usnesením č. 14.

IV. ukládá starostovi obce

 1. provést kontrolu platnosti vyhlášek obce a připravit návrhy znění nových v souladu s platnými právními předpisy
 2. příštímu zasedání OZ předložit konečné znění návrhu nové vyhlášky o odpadech včetně návrhu ceny za odvoz odpadů pro rok 2001 a návrhu ceny vodného a stočného.

Schváleno jednomyslně

Ve Včelné dne: 20.11.2000
Zveřejněno dne: 22.10.2000


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud