Usnesení OZ Včelná č. 18/2000

Usnesení č. 18

schválené na XVII. zasedání OZ konaném dne 18.12.2000 od 19 hod.
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, Ing. J. Mandžuková, J. Petrová

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění rozpočtu za období leden až listopad 2000.
 2. zprávu o plnění usnesení č. 17 ze dne 20.11.2000.
 3. zprávu o provedené kontrole platných vyhlášek obce.
 4. zprávu o přípravě rozpočtu na rok 2001.
 5. zprávu o jednáních starosty obce a předsedy finančního výboru s představiteli VaK JČ a.s. a sdružení JVS.
 6. zprávu o průběhu staveb v obci.
 7. návrh jízdního řádu ČD na trati Č. Budějovice - Horní Dvořiště.
 8. nabídku ČD na prezentaci obce v Jihočeském muzeu při příležitosti výstavy o budování železnice Č. Budějovice - Linec.
 9. zprávu o kontrole nájemních smluv uzavřených obcí.

III. schvaluje:

 1. poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2001 takto:
  Paušální náhrada za svoz 1 odpadové nádoby 1x týdně: 850 Kč.
  Jednorázový vývoz (známka): 60 Kč za 1 ks.
  Jeden igelitový pytel s logem svozové firmy na PET lahve pro domácnost zdarma. Prodej dalších pytlů za pořizovací cenu.
 2. jednotné vodné pro rok 2001 ve výši 21,95 Kč/m3 a jednotné stočné ve výši 11,55 Kč/m3. Celkem vodné a stočné pro všechny odběratele 33,50 Kč/m3 bez DPH 5 %.
 3. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2/98 KO o odvozu a zneškodňování komunálního odpadu uzavřené s firmou van Gansewinkel a.s., Boršov nad Vltavou.
 4. Dodatek č. 1/2000 Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná uzavřené s firmou VaK JČ a.s. Č. Budějovice.
 5. Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad.
 6. Smlouvu o uzavření budoucí kupní a darovací smlouvy a smluv o zřízení stavby na pozemku jiného vlastníka mezi obcí Včelná a Jihočeskou plynárenskou a.s. Č. Budějovice.
 7. Smlouvu o příspěvku mezi obcí Včelná a ing. Pavlem Rožboudem na stavbu rozvodu plynu a vody v ulici Luční ve výši 150.000 Kč; Smlouvu o příspěvku mezi obcí Včelná a manžely Mrázovými ve výši 50.000 Kč; a Smlouvu o příspěvku mezi obcí Včelná a manžely Dudáčkovými ve výši 50.000 Kč.
 8. Smlouvu na prodej p.p.č. 219/5 v k.ú. Včelná panu Petru Kalinovi.
 9. Smlouvu na prodej p.p.č. 111/4 v k.ú. Včelná manželům Hořejšovým.
 10. inventarizační komisi dle návrhu starosty obce.
 11. odkoupení části pozemků v k.ú. Boršov n.Vlt. p.č. 721/3 o rozloze 42 m2 a části p.č. 496 o rozloze 19 m2 od Pozemkového fondu ČR.
 12. žádost agentury DaJ Č. Budějovice o pronájem sálu KD pro 10 hudebních večerů pořádaných v roce 2001. Poplatek ze vstupného je stanoven na 1.000 Kč za každý hudební večer.
 13. podání žádosti o poskytnutí dotace na vypracování programu rozvoje mikroregionu - sdružení obcí "Blanský les - podhůří" a na vybavení členských obcí výpočetní technikou z programu obnovy venkova pro rok 2001 prostřednictvím sdružení "Blanský les - podhůří", jehož je obec Včelná členem.

IV. ruší obecně závaznou vyhlášku obce o podmínkách chovu hospodářského zvířectva, která nabyla účinnosti dne 1.1.1995.

V. ukládá:

 1. starostovi obce zabezpečit provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2000.
 2. finančnímu výboru projednat s vlastníkem restaurace "U Petrů" p. Vavrochem pronájem restauračního zařízení v KD.

Schváleno jednohlasně

Ve Včelné dne: 18.12.2000
Zveřejněno dne: 20.12.2000


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud