Usnesení OZ Včelná č. 19/2001

Usnesení č. 19

schválené na XVIII. zasedání OZ konaném dne 29.1.2001 od 19 hod.
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, J. Hanetšleger

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 18 ze dne 18.12.2000.
 2. informace starosty obce o jednání ve věci dopravní obslužnosti na referátu dopravy Okresního úřadu dne 24.1.2001.
 3. informaci o přípravě výstavby rychlostní silice 1/3.
 4. závěrečnou zprávu o definitivním přiznání dotace na úroky z úvěru z Programu obnovy venkova na rok 2000.
 5. informaci o ukončení prací "Vyčištění stok a oprava cest" ve spodní části k.ú. Včelná.
 6. poděkování občanům obce za podporu Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou Boršov nad Vltavou.
 7. informaci o přípravě XI. obecního plesu.
 8. informace k novému zákonu o požární ochraně s ohledem na povinnosti obcí.
 9. zprávu finančního výboru o šetření provedeném ke stanovení nájemného za restaurační činnost při kulturních akcích pořádaných v KD.

III. schvaluje:

 1. rozbor hospodaření obce za rok 2000.
 2. inventarizaci majetku obce provedenou k 31.12.2000.
 3. rozpočet obce na rok 2001 ve výši příjmů 7.678 tis. Kč a výdajů 8.169 tis. Kč dle upraveného návrhu.
 4. žádost o navrácení pozemků určených k plnění funkcí lesa podanou zastupitelstvu města České Budějovice prostřednictvím primátora doc. Tettera.
 5. změnu usnesení č. 18 v bodu III. odstavce 13 - nahrazuje se část věty "prostřednictvím sdružení 'Blanský les - podhůří', jehož je obec Včelná členem" částí věty "prostřednictvím obce Včelná".

IV. ukládá:

 1. starostovi obce:
  1. připravit nabídku pro instalaci zabezpečovacího zařízení budovy obecního úřadu
  2. uzavřít nájemní smlouvu na restaurační zařízení Kulturního domu mezi obcí Včelná a hostincem "U Petrů" za účelem zabezpečení občerstvení při všech kulturních a společenských akcích v KD pořádaných.
  3. vyjádřit nesouhlas zastupitelů obce prostřednictvím poslanců a senátora Parlamentu ČR se zákonem č. 243/2000, o rozpočtovém určení daní, při jehož uplatňování se obci Včelná snižuje daňová výtěžnost o více než 2.000 Kč na obyvatele, a zároveň nesouhlas se způsobem stanovení úhrady školného a nákladů na základní dopravní obslužnost.
 2. finančnímu výboru sledovat v dostatečném časovém období objem prací prováděných občany vykonávajícími civilní službu u obce za účelem posouzení ekonomické efektivity zaměstnávání těchto sil.

Schváleno jednohlasně

Ve Včelné dne: 29.1.2001
Zveřejněno dne: 31.1.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud