Usnesení OZ Včelná č. 20/2001

Usnesení č. 20

schválené na XIX. zasedání OZ konaném dne 9.4.2001 od 19 hod.
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, ing. J. Mandžuková, P. Průša

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 19 z XVIII. zasedání OZ.
 2. zprávu o plnění rozpočtu obce za měsíce 1.- 3. 2001.
 3. usnesení vlády č. 270 "Ke Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě".
 4. zprávu starosty obce o činnosti svazku obcí "Blanský les - podhůří"
 5. zprávu primátora města Č. Budějovice doc. M. Tettera, CSc. o projednání žádosti obce Včelná o navrácení lesních pozemků v radě města a dopis starosty obce k problémům spolupráce obce Včelná a města Č. Budějovice.
 6. oznámení odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města Č. Budějovice o vyúčtování školného za rok 2000.

III. schvaluje:

 1. zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2000.
 2. přesun položek v rozpočtu obce dle novely rozpočtové skladby platné od roku 2001.
 3. nájemní smlouvu na část budovy MŠ o rozloze 64 m2 uzavřenou uzavřenou s ing. Morávkem za cenu 250 Kč/m2 mimo úhradu služeb s nájmem spojených.
 4. výsledek výběrového řízení na dodávku prací propojení vodovodu a plynovodu v ulici Luční dle závěrů výběrové komise ze dne 20.3.2001.
 5. kupní smlouvu na odprodej pozemků p.č. 612/2 a 612/7 o výměře 148 m2 a 33 m2 manželům Hromadovým za cenu 227 Kč/m2.
 6. kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 111/4 o výměře 62 m2 manželům Hořejšovým za cenu 11.780 Kč.
 7. zařazení obce pod správní obvod pověřené obce III. dle druhého postupného kroku Ministerstva vnitra.
 8. označení místní komunikace p.č. 69/11 názvem "Krátká".
 9. výměnu pozemku p.č. 42/82 dle PK o výměře 1292 m2 - místní komunikace v soukromém vlastnictví za adekvátní část obecních pozemků p.č. 418, 419 dle KN v k.ú. Včelná.
 10. Smlouvu o věcném břemenu uzavřenou mezi obcí Včelná a firmou Pozemní stavby a.s. Č.B. na vedení vodovodu přes pozemky p.č. 394/63, 394/64, 394/67, 394/68, 394/69, 394/72, 394/81 v k.ú. Plav s právem vstupu za účelem kontroly a oprav.
 11. poskytnutí finančního příspěvku z výtěžku obecního plesu ve výši 2.000 Kč společnosti ARPIDA.

IV. ukládá:

 1. starostovi obce:
  1. do 9.5.2001 připravit ve spolupráci s JUDr. Vavrochem a J. Stejskalem podání žaloby na město České Budějovice ve věci navrácení lesních pozemků a s nimi spojených trvalých porostů - p.p.č. 218, 784/2, 789, 791, 668, 671, 669, 670, 672, 768/4, 768/6, 768/7 a 768/1 v k.ú. Včelná o celkové výměře 768.737 m2 obci Včelná.
  2. zahájit oddělení části p.p.č. 418 a 419 pro uzavření směnné smlouvy dle bodu III. 9 tohoto usnesení.
  3. uzavřít smlouvu na dodávku prací Propojení vodovodu a plynovodu v ulici Luční s vítězem výběrového řízení - firmou Jihogaz s.r.o. Rudolfov.
 2. finančnímu výboru: připravit návrh výše úhrady školného městu České Budějovice za rok 2000 s ohledem na celostátní průměr neinvestičních nákladů na žáky ZŠ.

Schváleno jednohlasně

Ve Včelné dne: 9.4.2001
Zveřejněno dne: 12.4.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud