Usnesení OZ Včelná č. 21/2001

Usnesení č. 21

schválené na XX. zasedání OZ konaném dne 9.5.2001 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: V. Marhoun, J. Hanetšleger, P. Rožboud.

II. bere na vědomí:

  1. zprávu o plnění usnesení č. 20 z XIX. zasedání OZ.
  2. zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.- 4. 2001.
  3. zprávu finančního výboru ke způsobu úhrady neinvestičních nákladů na žáky ZŠ
  4. oznámení o připravované změně jízdních řádů MHD od 1.6.2001.

III. schvaluje:

  1. podání žaloby dle návrhu JUDr. F. Vavrocha a J. Stejskala na vydání nemovitostí po zaniklé obci Rožnov.
  2. připojení obce k systému EKO-KOM.
  3. účast obce při projednávání dohody o výši úhrady neinvestičních nákladů na žáky dojíždějících do ZŠ v Č. Budějovicích prostřednictvím svazku obcí Blanský les - podhůří.

IV. ukládá starostovi obce:

  1. podat prostřednictvím Advokátní kanceláře Vavroch a partneři žalobu ve věci vydání nemovitostí po zaniklé obci Rožnov.
  2. uzavřít příslušné smlouvy dle bodu III. tohoto usnesení.

Schváleno jednohlasně

Ve Včelné dne: 9.5.2001
Zveřejněno dne: 11.5.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud