Usnesení OZ Včelná č. 22/2001

Usnesení č. 22

schválené na XXI. zasedání OZ konaném dne 11.6.2001 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, Z. Mikšovský, P. Průša.

II. bere na vědomí:

  1. zprávu o plnění usnesení č. 21 z XX. zasedání OZ.
  2. zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.- 5. 2001.
  3. zprávu o průběhu jednání o úhradě neinvestičních nákladů na žáky ZŠ městu Č. Budějovice
  4. informace starosty o činnosti obecního úřadu

III. schvaluje:

  1. prominutí poplatku obci baráčníků Vitoraz Včelná za použití sálu KD na akci k 65. výročí založení spolku

IV. ukládá starostovi obce do příštího zasedání OZ připravit

  1. vyhlášku o udržování čistoty a ochrany životního prostředí.
  2. podklady k rozhodnutí o žádosti p. Šandery ve věci výstavby a budoucího provozování vodovodu

Schváleno jednohlasně

Ve Včelné dne: 11.6.2001
Zveřejněno dne: 13.6.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud