Usnesení OZ Včelná č. 24/2001

Usnesení č. 24

schválené na XXIII. zasedání OZ konaném dne 10.9.2001 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 7 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: Petr Průša, Václav Marhoun, Jana Petrová.

II. bere na vědomí:

 1. Zprávu o plnění usnesení č. 23 z XXII. Zasedání obecního zastupitelstva
 2. Zprávu o plnění rozpočtu za 1 - 8/2001
 3. Zprávu o hospodaření MŠ v roce 2000
 4. Registraci nových stanov svazku obcí Blanský les - podhůří Okresním úřadem ČB dne 23.8.2001
 5. Předložení návrhu rámcové smlouvy o vybudování ZTV Včelná pro 7 rodinných domů
 6. Informace starosty obce

III. schvaluje:

 1. Rozbor hospodaření obce za 1 pololetí roku 2001
 2. Protokol o výsledku revize čerpání návratné finanční výpomoci
 3. Prodej převoditelných práv akcií České spořitelny, a. s. za cenu nejméně 130 Kč
 4. Zahájení prací na opravě ulice Družstevní
 5. Kupní s darovací smlouvu na STL plynovod v katastrálním území obce Včelná

IV. ukládá

 1. Starostovi obce svolat jednání vlastníků pozemků v lokalitě projektovaného ZTV pro 7 RD a zástupců obce
 2. Zástupci starosty na základě připomínek občanů urgovat obnovu svislého značení přechodu na tř.5.května
 3. Stavební komisi dořešit projekt úprav prostranství před restaurací "U Kaštanu"

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne: 10.9.2001
Zveřejněno dne: 12.9.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
předseda finančního výboru Václav Marhoun