Usnesení OZ Včelná č. 23/2001

Usnesení č. 23

schválené na XXII. zasedání OZ konaném dne 2.7.2001 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: JUDr. F. Vavroch, P. Rožboud, J. Hanetšleger.

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení č. 22 z XXI. zasedání OZ.
 2. zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.- 6. 2001.
 3. informace starosty obce k novému zákonu č. 185/201 Sb., o odpadech, a vyhlášce č. 108/2001 Sb., o hygienických požadavcích na provoz předškolních zařízení
 4. usnesení Okresního soudu v Č.B. č. 52 P 9/2001-45
 5. studii využití vojenského letiště v Č .Budějovicích i pro civilní letecký provoz ze dne 4.2001 předloženou městem Č.B.
 6. zprávu předsedy finančního výboru o využití civilní služby u obce

III. schvaluje:

 1. zřizovací listinu organizační složky obce - mateřské školy Včelná
 2. obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2001 o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci
 3. smlouvu o spolupráci obce s a.s. EKO-KOM č. OS/2001/240/0121 a zplnomocnění firmy van Gansewinkel a.s. k výkonu závazků obce z této smlouvy vyplývajících ze dne 2.7.2001

IV. ukládá starostovi obce

 1. do příštího zasedání OZ připravit rozbor hospodaření mateřské školy za rok 2000
 2. zahájit práce na úpravě chodníku od novinového stánku k objektu restaurace "U Kaštanu", zabezpečení studny na parkovišti před restaurací a osazení 5 ks vývěsních skříněk
 3. svolat jednání vlastníků pozemků v lokalitě projektovaného ZTV pro 7 RD

Schváleno jednohlasně

Ve Včelné dne: 2.7.2001
Zveřejněno dne: 9.7.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud