Usnesení OZ Včelná č. 25/2001

Usnesení zastupitelstva obce Včelná
č. 25 ze dne 8.10.2001
k realizaci převodu akcií České spořitelny, a.s.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

1. bere na vědomí:

 1. Předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a.s.

2. schvaluje:

 1. uzavření "Smlouvy o uzavření budoucích smluv" se společností Global Brokers, spol. s r.o., IČ: 61 25 12 08, se sídlem Českomoravská 12, Praha 9, PSČ: 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29099 (dále jen "Obchodník") k vymezení podmínek pro uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", na základě které dojde k prodeji 1.500 ks prioritních akcií na jméno vydaných společností České spořitelny, a.s. v zaknihované podobě, ISIN CZ0008023736 (dále jen "Akcie"), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 135,- Kč za jednu Akcii, a dále k úpravě souvisejících práv a povinností;
 2. uzavření "Smlouvy o zastavení cenných papírů" s Obchodníkem o zřízení zástavního práva k Akciím ve prospěch Obchodníka k zajištění jeho vymezených pohledávek;
 3. uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" s Obchodníkem, jejímž předmětem bude úplatný převod Akcií za podmínek vymezených "Smlouvou o uzavření budoucích smluv";
 4. opakované uzavírání "Smlouvy o převodu samostatně převoditelných práv" s Obchodníkem, jejímž předmětem bude postoupení samostatně převoditelných práv spojených s Akciemi za podmínek vymezených "Smlouvou o uzavření budoucích smluv";
 5. zřízení zástavního práva k Akciím ve prospěch Obchodníka podle "Smlouvy o zastavení cenných papírů", a to jeho registrací ve Středisku cenných papírů (dále jen "SCP");
 6. registraci pozastavení výkonu práva nakládat s Akciemi na majetkovém účtu města/obce v SCP ve prospěch Obchodníka jako zástavního věřitele podle "Smlouvy o zastavení cenných papírů";
 7. převod samostatně převoditelných práv spojených s Akciemi podle "Smlouvy o uzavření budoucích smluv" a "Smluv o převodu samostatně převoditelných práv", včetně práv evidovaných na majetkovém účtu města/obce v SCP;
 8. registraci pozastavení výkonu práva nakládat s Akciemi na majetkovém účtu města/obce v SCP ve prospěch Obchodníka jako zmocněnce podle "Smlouvy o uzavření budoucích smluv" a "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů";
 9. převod Akcií z majetkového účtu města/obce v SCP podle "Smlouvy o uzavření budoucích smluv" a "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů".

3. Deleguje: obchodníka nebo jím dále pověřenou třetí osobu, podle "Smlouvy o uzavření budoucích smluv", k zastupování obce na valných hromadách České spořitelny, a.s., a to po dobu trvání "Smlouvy o uzavření budoucích smluv".

4. Ukládá:

 1. zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů podle "Smlouvy o uzavření budoucích smluv";
 2. kontrolovat plnění uzavřených smluv, zejména sjednaných platebních podmínek.

Dne 8.10.2001Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud