Usnesení OZ Včelná č. 26/2001

Usnesení č. 26

schválené na XXIV. zasedání OZ konaném dne 8.10.2001 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 8 zastupitelů z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, J. Hanetšleger.

II. bere na vědomí:

  1. Zprávu o plnění usnesení č. 24 ze dne 10.9.2001
  2. Zprávu o plnění rozpočtu za 1.- 9.2001
  3. Zprávu starosty o stavu zabezpečení civilní obrany v obci
  4. Zprávu starosty o připravovaných kulturních akcích do konce roku 2001, o přípravě plesové sezóny 2002 a o zájezdech organizovaných ŠKK obce
  5. Informace starosty ve věci úhrady "školného" městu Č. Budějovice, o postupu prací na Programu rozvoje mikroregionu Blanský les - podhůří a o důvodech neobdělávání zemědělských pozemků v k.ú. Včelná

III. schvaluje:

  1. Darovací smlouvu z 28.8.2001 mezi JVS Č. Budějovice a obcí Včelná na bezúplatný převod nemovitého vodohospodářského majetku obci, poz. parc. č. 249 a 394/48 v k.ú. Plav
  2. Odkoupení pozemků pro budoucí komunikaci vedoucí přes p.p.č. 529/22 a 529/6 v k.ú. Včelná za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
  3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění dopravy osob k uspokojování přepravních potřeb obce Včelná ze dne 8.10.2001 s přílohami č. 1 a 2 ze dne 8.10.20001 k téže smlouvě z 28.11.1997.
  4. Konání obecního plesu dne 2.2.2002.

IV. ukládá starostovi obce požádat prostřednictvím rady svazku obcí Blanský les - podhůří primátora města Č. Budějovice o možnost provedení kontroly obci účtovaných neinvestičních nákladů na žáky ze Včelné vykonávající povinnou školní docházku v Č. Budějovicích.

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne: 8.10.2001
Zveřejněno dne: 9.10.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud