Usnesení OZ Včelná č. 27/2001

Usnesení č. 27

schválené na XXV. zasedání OZ konaném dne 12.11.2001 od 19 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Přítomno všech 9 zastupitelů.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, V. Marhoun, Ing. J. Mandžuková

II. bere na vědomí:

 1. Zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.- 10.2001
 2. Zprávu o plnění usnesení č. 25 a 26 ze dne 8.10.2001
 3. Zprávu starosty obce: ze semináře Den malých obcí, který se konal 30.10.2001 v Praze; o jednáních s ředitelem ZŠ Rožnov; o činnosti svazku obcí Blanský les -podhůří; ze semináře MMR k ochraně krajiny, který se konal 19.10.2001 v Průhonicích; o jeho účasti na dvoudenním školení pracovníků veřejné správy v evropských záležitostech
 4. Dopis náměstkyně primátora města Č. Budějovice Mgr. Vlasty Bohdalové a dopis primátora města doc. Miroslava Tettera, CSc. k úhradě neinvestičních nákladů na žáky ZŠ adresovaný předsedovi svazku obcí Blanský les - podhůří

III. schvaluje:

 1. Rozpočtovou změnu č. 1/2001
 2. Způsob úplaty za komunální odpad pro rok 2002 formou známkového prodeje, obdobně jako v roce 2001
 3. Dohodu uzavřenou mezi obcí Včelná a firmou Swietelsky Č.B. na opravu povrchu vozovky v ulici Družstevní s náklady ve výši 1.381.354 Kč.
 4. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě o bezúplatném převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku z JVS Č.B. na obec Včelná.
 5. Uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.000 Kč od firmy VaK JČ, a.s.
 6. prodej části pozemku parc. č. 83/6 panu ing. Slípkovi, Včelná 456.

IV. ukládá

 1. kontrolnímu výboru provést do 30.11. kontrolu hospodaření v školní jídelně při MŠ Včelná
 2. starostovi obce
  1. připravit s finančním výborem do 30.11.2001 návrh na výši úhrady za komunální odpad pro rok 2002 formou známkového prodeje, obdobně jako v roce 2001
  2. připravit do 30.11.2001 návrh rozpočtu obce na rok 2002
  3. sdělit primátorovi města Č. Budějovice v reakci na jeho dopis, zmíněný v části II 4. tohoto usnesení, že vzhledem k tomu, že výše fakturovaných neinvestičních nákladů na žáky ZŠ ze Včelné se jeví jako neúměrně vysoká a nebyla umožněna kontrola účetních dokladů k účtovaným neinvestičním nákladům ve vybraných školách města, rozhodlo zastupitelstvo obce Včelná nedoplatit část neinvestičních nákladů ve výši 176.511 Kč. Obec Včelná upřednostňuje uzavření písemné dohody o úhradě neinvestičních nákladů stvrzené oběma stranami.

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne: 12.11.2001
Zveřejněno dne: 13.11.2001


Podepsáni:
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková
starosta obce Pavel Rožboud