Usnesení OZ Včelná č. 28/2001

Usnesení č. 28

schválené na XXVI. zasedání OZ konaném dne 10.12.2001 od 19 h. v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: V. Marhoun, J. Hanetšleger, P. Rožboud

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.- 11.2001
 2. zprávu o plnění usnesení č. 27 ze dne 12.11.2001
 3. zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole v kuchyni mateřské školy
 4. zprávu finančního výboru o jednáních o výši vodného a stočného na rok 2002
 5. zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2002
 6. zprávu starosty obce o jednáních ve věci úhrady nákladů na svoz a likvidaci komunálních odpadů
 7. stanovisko magistrátu města Č. Budějovice k úhradě "školného" za rok 2000
 8. zprávu starosty obce o jednáních shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří
 9. usnesení č. 4 ze IV. shromáždění starostů členských obcí svazku Blanský les - podhůří
 10. žádost o pomoc při řešení problematiky spočívající v nedostatečném počtu přísedících u soudu

III. schvaluje:

 1. úhradu za svoz a likvidaci komunálního odpadu takto:
  • paušální úhrada za 1 nádobu o obsahu do 120 litrů s vyvážením 1x týdně ve výší 980 Kč
  • úhrada za samostatný odvoz 1 nádoby o obsahu do 120 litrů 60 Kč.
 2. výši vodného 21,96 Kč za 1 m3 odebrané vody a výši stočného 11,75 Kč za 1 m3 odebrané vody. Celkem vodné a stočné na rok 2002 Kč 33,72 + 5 % DPH.
 3. kupní a darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Včelná a panem K. Šanderou, ing. Pavlou Davidovou, manželi Sahanovými, Beránkovými a Povišerovými na pozemky pro budoucí komunikaci za prodejní cenu 175 Kč/m2 dle znaleckého posudku vypracovaného p Josefem Janem.
 4. darovací smlouvu na vodovod lPE 90/8,2 o délce 121 m v ulici tř.5.května uzavřenou mezi obcí Včelná jako obdarovaným a panem K. Šanderou.
 5. smlouvu na zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí Včelná a JČP a.s. Č.B. na vedení VTL plynovodu přes parcely č. 714/6 a 721/4 v k.ú. Boršov n. Vlt.
 6. inventarizační komisi dle jmenovací listiny ze dne 10.12.2001
 7. smlouvy o nájmu vývěsních skříněk obce umístěných u parkoviště na tř.5.května s ročním nájemným 300 Kč.
 8. rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2002 v rozmezí schváleného rozpočtu na rok 2001.
 9. výši úhrady stravného v MŠ s platností od 1.1.2002:
  • děti oběd 15 Kč, přesnídávka 5 Kč, svačina 3 Kč
  • zaměstnanci oběd 24 Kč
  • důchodci oběd 32 Kč (z toho 6 Kč režijní náklady)

IV. ukládá starostovi obce zabezpečit provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2001

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 10.12.2001
Zveřejněno dne: 12.12.2001


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková