Usnesení OZ Včelná č. 29/2002

Usnesení č. 29

schválené na XXVII. zasedání OZ konaném dne 28.1.2002 od 19 h. v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
Volí návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, P. Průša, V. Marhoun

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o kontrole usnesení č. 28
 2. návrh rozpočtu svazku obcí Blanský les - podhůří na rok 2002
 3. usnesení z 5. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří
 4. zprávu o množství druhotných surovin vyseparovaných v obci v roce 2001
 5. podání žádosti o dotaci na základní dopravní obslužnost prostřednictvím Dopravního podniku města ČB a Okresního úřadu Č. Budějovice
 6. zprávu o přípravě obecního plesu, který se bude konat 2.2.2002 v KD
 7. zprávu o termínech ukončení výkonu civilní služby u obce
 8. zprávu o zakládání zájmového sdružení Euroregion Silva Nortica

III. schvaluje:

 1. rozbor hospodaření obce za rok 2001
 2. rozpočet obce na rok 2002
 3. vyřazení zničených předmětů z majetku obce dle návrhu ze dne 12.12.2001
 4. zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2001
 5. plán zasedání obecního zastupitelstva v roce 2002
 6. podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve věci "lesy" Včelná - Č. Budějovice
 7. odložení podpisu smlouvy na převod pozemku parc. č. 143/1 v k.ú. Včelná z Pozemkového fondu ČR na obec Včelná dle zákona č. 95/1999 Sb., nejpozději do 19.3.2002.
 8. žádost o prodloužení spoje linky č. 7 ve 12,48 z Náměstí Bratří Čapků do zastávky Včelná - Benzina.
 9. smlouvu o zajištění reklamy s firmou Ergodent, Včelná
 10. Přílohu č. 3 ke smlouvě 2/98 KO na odvoz komunálního odpadu s firmou van Gansewinkel.

IV. ukládá starostovi obce

 1. připravit a zveřejnit návrh změny vyhlášky obce o závazných částech územního plánu obce Včelná ve smyslu změny koeficientu K1 - maximální procento zastavění stavebních parcel z 20 na 30.
 2. odmítnout stanovisko referátu dopravy Okresního úřadu ČB, že základní dopravní obslužnost obce Včelná je zajištěna autobusy ČSAD Jihotrans, ČSAD Č. Budějovice a vlaky ČD.

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 28.1.2002
Zveřejněno dne: 30.1.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková