Usnesení OZ Včelná č. 30/2002

Usnesení č. 30

schválené na XXVIII. zasedání OZ konaném dne 11.2.2002 od 19 h. v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, Mgr. Vl. Braumová, Ing. J. Mandžuková

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o kontrole usnesení č. 29
 2. zprávu o plnění rozpočtu za leden 2002
 3. zprávu o vyúčtování obecního plesu konaného dne 2.2.2002
 4. plán kulturních a společenských akcí na 1. pololetí 2002
 5. informaci starosty obce o jednáních ve věci požadavku města ČB na zavedení smíšeného provozu letiště "Planá"

III. schvaluje:

 1. dohodu mezi obcí Plav a obcí Včelná o zařazení ZTV 20 RD "U vysílače" - vodovod a kanalizace v k.ú. Plav do vodovodní a kanalizační soustavy obce Včelná
 2. Dodatek č. 1/2002 Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná
 3. zahájení další etapy obnovy místních komunikací v rozsahu ulic V Sídlišti, části Dlouhá a části Husova ke gen. Sokolovského
 4. zadání projektové přípravy další etapy obnovy místních komunikací projektové kanceláři Uniprojekta, s.r.o. Č. Budějovice
 5. zahájení prací úpravy prostranství před restaurací "U Kaštanu"
 6. poskytnutí finanční částky 2000 Kč z výtěžku obecního plesu na podporu Dětského centra Arpida Č. Budějovice

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 11.2.2002
Zveřejněno dne: 12.2.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková