Usnesení OZ Včelná č. 31/2002

Usnesení č. 31

schválené na XXIX. zasedání OZ konaném dne 11.3.2002 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, P. Průša, J. Hanetšleger

II. bere na vědomí:

  1. zprávu o kontrole usnesení č. 30
  2. zprávu o plnění rozpočtu obce za měsíc leden a únor 2002
  3. zprávu starosty obce o činnosti od posledního zasedání OZ

III. schvaluje:

  1. smlouvu o prodeji p.p.č. 546/5 o výměře 183 m2 za cenu dohodou ve výši 5 000 Kč
  2. smlouvu o bezúplatném převodu kuchyňského robotu od Okresního úřadu pro MŠ
  3. smlouvu na provedení projektových prací III. etapy obnovy místních komunikací uzavřenou s firmou UNIPROJEKTA s.r.o. České Budějovice
  4. smlouvu na dodávku prací úpravy chodníku před restaurací "U KAŠTANU" s firmou NOREMA s.r.o. České Budějovice
  5. nástup pana Jiřího Čalouna k výkonu CS u obce Včelná

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 11.3.2002
Zveřejněno dne: 13.3.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková