Usnesení OZ Včelná č. 32/2002

Usnesení č. 32

schválené na XXX. zasedání OZ konaném dne 15.4.2002 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, JUDr. F. Vavroch, Ing. J. Mandžuková

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o kontrole usnesení č. 31 ze dne 11.3.2002
 2. zprávu o plnění rozpočtu za měsíc 1. - 3.2002
 3. zprávu o činnosti svazku obcí Blanský les - podhůří
 4. zprávu starosty obce o účasti na seminářích k programu SAPARD a z porady starostů okresu Č. Budějovice.
 5. zprávu o postupu prací na přípravě stavby III. etapa obnovy komunikací a úpravy chodníku u restaurace "U Kaštanu"
 6. zprávu o postupu prací na realizaci ZTV 7 RD
 7. zprávu o přípravě voleb v roce 2002
 8. nařízení vlády č. 122/2002 Sb. ze dne 9.4.2002 o odměnách poskytovaných členům zastupitelstev obcí
 9. zprávu starosty o jednáních se zástupci Jihočeského kraje ve věci financování dopravní obslužnosti
 10. zprávu starosty o jednáních ve věci profesionálního zabezpečení kuchyně MŠ
 11. zprávu SK Včelná o vyúčtování příspěvku obce 50.000 Kč v roce 2001
 12. zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Blanský les - podhůří se závěrem "nebyly zjištěny nedostatky"

III. schvaluje:

 1. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2001 ze dne 14.3.2002 se závěrem "Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky."
 2. Vyhlášku obce o změně koeficientu k1 z 20 % na 30 % zastavěné plochy k celkové ploše pozemku stanoveného ve vyhlášce obce o závazných částech územního plánu obce Včelná.
 3. stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volební období 2002-2006 na 9.
 4. Smlouvu uzavřenou mezi Okresním úřadem ČB a obcí Včelná o stravování ve školní jídelně MŠ, podle níž:
  • Okresní úřad uhradí obci za každý odebraný oběd jeho zaměstnancem režijní náklady ve výši 6 Kč,
  • Okresní úřad uhradí obci příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo za každého svého zaměstnance ve výši 10 Kč,
  • Okresní úřad se zavazuje prostřednictvím pracovníků školní jídelny MŠ Včelná zajistit stravovací služby pro veřejnost dle potřeb obce
 5. přebrání do svých nákladů pracovního úvazku v rozsahu 25 % zaměstnance MŠ dosud v pracovním poměru u Okresního úřadu.
 6. Smlouvy o příspěvku na úhradu nákladů spojených s výstavbou kanalizace a vodovodu včetně protlaku pod silnicí a veřejného osvětlení v rámci stavby ZTV pro 7 RD Včelná uzavřené s p. Karlem Šanderou, ing. Pavlou Davidovou a s manželi Bohumilem a Renatou Beránkovými s tím, že po dokončení stavby bude provedeno vyúčtování skutečných nákladů.
 7. výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu a kanalizace v rámci ZTV pro 7 RD
 8. uzavření smlouvy na stavbu veřejného osvětlení s firmou ELSA CB, s.r.o. Boršov n. Vlt. v rámci stavby ZTV pro 7 RD
 9. zadání výroby propagační mapky obce s popisem restauračních, ubytovacích a obchodních služeb v obci u agentury Nebe, s.r.o. ČB nákladem cca 3.000 ks dle předložené nabídky.
 10. ponechání odměn a příplatků neuvolněným členům zastupitelstva obce do konce volebního období v současné výši bez navýšení umožněného nařízením vlády č. 122/2002 ze dne 9.4.2002.

IV. ukládá:
Starostovi obce zabezpečit přípravu návrhu rozpočtového opatření vzhledem ke skutečnostem nepředvídaných změn v příjmové a výdajové stránce rozpočtu obce; s termínem do 10.6.2002.

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 15.4.2002
Zveřejněno dne: 17.4.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková