Usnesení OZ Včelná č. 33/2002

Usnesení č. 33

schválené na XXXI. zasedání OZ konaném dne 13.5.2002 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Přítomno 9 členů obecního zastupitelstva z 9.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P.Rožboud, P. Průša, J. Hanetšleger

II. bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění rozpočtu za měsíce 1. - 4.2002
 2. zkrácený způsob platby za odvoz odpadů v případech nově přihlášených plátců v průběhu roku v poměru k době trvání odvozu
 3. usnesení č. 6 z VI. shromáždění starostů členských obcí svazku Blanský les - podhůří
 4. zprávu o výsledku výběrového řízení na stavbu ZTV 7 RD - kanalizace a vodovod
 5. zprávu o dokončení stavby úprava chodníku před restaurací U Kaštanu

III. schvaluje:

 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Blanský les - podhůří za rok 2001
 2. Přílohu č. 1 a 2 ke smlouvě ze dne 29.4.2002 uzavřené mezi obcí Včelná a Dopravním podnikem města Č. Budějovice, a.s. na zabezpečení přepravních potřeb obce linkou MHD č. 7
 3. Smlouvu o spolupráci k žádosti o dotaci mezi obcemi ve svazku obcí Blanský les - podhůří k výstavbě ČOV a dokončení kanalizační sítě v obci Břehov
 4. zahájení prací na přípravě výběrového řízení na dodavatele stavby III. etapa obnovy komunikací obce Včelná
 5. uzavření smlouvy s firmou ELSA Boršov n. Vlt. na dodávku přípravných prací pro stavbu obnovy komunikace v ulici Husova za cenu prací cca 35 tis. Kč
 6. Dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení veřejného osvětlení na stavbě ZTV 7 RD spočívající v rozšíření o jeden stožár VO
 7. podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2003 - dotační titul č. 8 na úroky z úvěru

IV. ukládá: stavební komisi

 1. projednat s p. Hiltscherovou žádost o změnu prodejního stánku umístěného před restaurací U Kaštanu
 2. na základě stížností a podnětů občanů provést státní stavební dohled na domě čp. 56 na tř.5.května

Schváleno všemi přítomnými členy OZ

Ve Včelné dne 13.5.2002
Zveřejněno dne: 15.5.2002


Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková